Xaadigurchu borqaalla

Xaadigurchu borqaalla dhaaddanno qaalla woyi fiixoontanno yaattuwwa la"ate horoonsi'ra dandaatto

  1. La"a woyi riqiwa hasi'ratto qaale qiphi assi.

  2. udiinne - Afoo - xaadisaanchu borqaallaDoori, woyi +F7 xiiwi.

  3. Filate diro qiddo "Riqiwi nni" borro saaxine xaaddanno yaatto galchate eo qiphi assi.

  4. Optionally double-click an entry to look up related terms for that entry. On your keyboard, you can also press the arrow up or down keys to select an entry. Then press Return to replace, or press the spacebar to look up.

  5. Riqiwi qiphi assi.

Bortajete giddo kaimaho xaadigurchu borqqlla doorroonni qaali afoo horonsi'ranno, xaadigurchu borqaalla borrote umi gaxi hasaawi horoonsi'nanni hee'noonni afoo lellishanno wolu afii qole la"ate.

Qaagishshu Bido

To look up the word in a different language, click the Language button, and select one of the installed thesaurus languages. A thesaurus library may not be available for all installed languages. You can install languages with a thesaurus library from the Extensions web page.


Xaadigurchu qaalla maxaafi mini baayisiisaminohu hakko qaali afiinni ikkiro, qaalu amado mayino cinaancho dhaaddo mayino lellishshanno. Qaale riqiwate cinaancho mayino giddonni yaatto hiitteeno ikkituro doori

Fidaliaantenna afuujirte buuxa

Haawiiccisha

Xaadigurchu qaalla

Please support us!