Borrote she Giddo Caccafonna Diro Geeshsha Soorra

Shaete bisicco hala'linye caccafotenna diru hala'lingenna hajja soorra dandaatto.

Icon

Uduunnichu Gaxinna Shaete gaxi giddo bido garunni horoonsi'ratenni dironna caccafo taalo beeha dandaatto.

Caccafotenna Bisiccote Hala'linye Soorra

Caccafote hala'sinye soorrate

Aane noorini mito assi:

Qaagishshu Bido

You can specify the behavior for the arrow keys by choosing - LibreOffice Writer - Table, and selecting the options that you want in the Keyboard handling area.


Bisiccote hala'linye soorrat

, hakkinni gurayidi woyi qiniiti worbicho qulte qiphiassi

Dirote seendille soorra

Dirote seendille soorra Dirote seendille soorrate, wirsa dirote bisicco giddo Wori doorsha amadde qulfe hakkiinni ale woyi woro higganno worbicho qiphi assi.

Baala shaeta geeshsha soorra

Shaete hala'linye woyi seendille soorrate konninni aane noohu giddonni mitto assi:

Tugote Bido

shaete midaaddara borroerate, nna mimmito aantino shae aantete qineessate, shae xiyyote giddora eessi. Shaete giddo qiphi assi, baala sha doorate +A lameegge qiphi assi hakkiinni -xiyyo dorraeessi.


Qaagishshu Bido

Fano bortaje suudishshi giddo wo'mu deerri jajjubba nna hajajubba shae shaete HTML qooli giddo diaamantanno.


Kiiboordetenni dirammenna caccafo woyyeessa

Seella makanna faca

Xuruuraancho horoonsi'ra

Please support us!