Lifxa badaano horonsi'ra

Borreessaanchu bortaje giddo lifixa badaano illaallichinshay qaallara mashalaqqenna assiishsha ledde uyitanno.Fano bifuwwa baxxitino lifixa badaano seedishshuwwara baxxitiyota ikkitara dandiitanno.

Lifixa badaano bayisiisa

LibreOffice borreessaanchira lifixa badaano seedishshu wwa gede shiqisha dandiinanni.

Lifixa badaano bayisiisate konninni aante noori giddonni mitto assi:

Lifixa badaano Mayino

Any text in a Writer document can be marked with a Smart Tag, by default a magenta colored underline. You can change the color in - LibreOffice - Application Colors.

Giddo kuula soorra dandaatto lifixa badaancho malaatisatto woyite, fanate tugo kaa'lo Lifixa badaancho mayino C+rl-qiphiassotto gide qummi assitaawohe Ajo horoonsi'ra hoogittoro. Malaatisantino borro giddo wirsaancho woratenni amadote mayino shift +F10 ninni fani.

In the Smart Tags menu you see the available actions that are defined for this Smart Tag. Choose an option from the menu. The Smart Tags Options command opens the Smart Tags page of Tools - Autocorrect Options.

Lifixa Badaano Dandeessatenna Dandiiweelsate

Ajiha ajiro mitto Lifixa Badaano halashsho bayisiisootto woyiteLifixa Badaano Doorshuwua giddo Lifixa Badaano qoola lai Uduunnuwu-Umitaashsho. Konne hasaawa Lifixa Badaano dandeessate woy dandiiweelsatenna bayisiisantino badaano gashshate horoonsi'ri.

Qaagishshu Bido

Lifixa Badaancho gede egennantino borro umilooraanchu fidalishshu buuxaanchonni dibuuxantanno.


Please support us!