Kifilla Muccassa

Bortajekki giddo kifilla noormaale borro widira gargadha maaxanna soorra dandaatto.

  1. Suudishsha - Kifilla doori.

  2. Suudishsha-kifilla doori Kifillate dirto giddo , woyyeessa hasi’ratto kifile kisi dirtote giddo baala kifilla filate +A xiiwanna Shift+kisi Woy +kisi mite ikkitino kifilla doorate dandaatto.

  3. Aane noorini mito assi:

Kifilla horoonsi'ra

Kifila eessa

Suudisi-kifilla

LibreOffice borreessaanchu giddo amado gargadhate

Please support us!