Xuruuru Qolamaano Hoola

Xuruurote Qolamaano Huna coyifooliishshu wate giddo leltanno xuruurote qolamaano hunate Umi taashshi fuula horoonsi'ri. Wole buenni borro galachite borrote bortaje giddo qa'misi.

Qaagishshu Bido

Kuni umi taashshaanchu fuuli "Gadete" niwaawete gufo akatinni suudisantino borro aana calla loosanno.


  1. Udiinne -Umitaashshu Doorsha doori.

  2. Uduunnuwwu-umi taashsho Doorshuwwa tab, ensure that Cdoori 50% alaanni ikkino seendilli dooraminoha ikkiro Doorshu giggishsho aana mitte niwaawete gufo xaadissannota dhaawi XuruuruSeendillira ajeajino xibbishsha soorrate, dirote giddo doorsha lameegge qiphiassite, haqqiinni haaroo xibbishsha eessi.

  3. EeeQiphi Assi.

  4. Hunattora hasi'rattota xuruuru qolamaano amaddino borro fili.

  5. Suudishshu gaxi aanaLoosaansi Akatasaaxine giddo, "Gade" doori.

  6. Choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Please support us!