Xaadishshu Maqishshuwwa Woyyeessa

  1. Woyyeessa hasi'ratto xaadooshshu maqishshira albaanni kisi.

    If you cannot see the field shading of the cross-reference, choose View - Field Shadings or press +F8.

  2. Baruwwa - Muccassi Doori

  3. Hasi'ratto doorshwwa qineessite, hakkiinni EE Kisi.

Tugote Bido

Baruwwa Muccassi giddo worbichu ilkuwwi hasaawa xaa bortajera xaadooshsh Maqishshi giddo sooroowate worbichu ilkuwwa horoonsi'ri.


Xaadooshu- Maqishubba Surki

Dowaancho Qooli Xaadisaano Eessa

Please support us!