Xaadishshu Maqishshuwwa Woyyeessa

  1. Woyyeessa hasi'ratto xaadooshshu maqishshira albaanni kisi.

    Xaadoshu maqishshiha caalaabbino bare bore la"attokkiha ikkiro, Illacha - Bare caalshiishsha fili woy Ctrl+F8 xiiwi.

  2. Baruwwa - Muccassi Doori

  3. Hasi'ratto doorshwwa qineessite, hakkiinni EE Kisi.

Tugote Bido

Baruwwa Muccassi giddo worbichu ilkuwwi hasaawa xaa bortajera xaadooshsh Maqishshi giddo sooroowate worbichu ilkuwwa horoonsi'ri.


Xaadooshu- Maqishubba Surki

Dowaancho Qooli Xaadisaano Eessa

Please support us!