Xaadooshu- Maqishubba Surki

Xaadooshu maqish tircho bortaje gido baxi tino boroniwaa we ranna uduuni wa kubbate kaa'lanohe xaadisaanchi maqishi bortajete gido gawalonna Masha laqi saaneno baretegede surkinooniha amadino.

Boro kulotenna maxaati malaatu ledo noo udduune gawalate horoonsi'nani.

Xaadooshu Maqishi Boro.

Xadooshu maqisha surkatora alba, vmo boroki gido gawalo badda hasiisano.

Gawalo Sukate

 1. Xaadooshu maqishira gawallo assu hasirato boro fili.

 2. Surki - Xaadooshu - Maqisha doori

 3. Tiypete dirri giddo "maqishu gambooshe"fili simu.

 4. saaxine gido gawolo suma tayipe assi tilooto boro hornyu saaxine gido fultano.

 5. Surka. qiphi assi gawalote su'mi kifillate dirri giddora lexxino.

Hasaawu fanoni flute aante no kifle sai.

Gawaluto Maadooshu Maqisha Kalaqate

 1. Borote, xaadooshu maqisha surka hasiratowa wirsa wori.

 2. Hasaawa fanate Surka - Xadooshu -Maqisha doori, busho fanamokiha ikkiro.

 3. Taypete dirri giddo " maqisha surki" fili

 4. Fillute dirrini, Xaadooshu -Maqishira hasirato guwalo fili.

 5. Surkote Maqisha dirate Xaadooshu - Maqishi suuisha fili. Suwisnu Xaadooshu - Maqishira fultanno ansashalaqe akkata badanno. Lawishaho "maqisha" surki gawalo boro, nna "qoola" surki qoolu kiiro gawalo leeltanowa . lekaali xawishira lekaali xawishi kiiro surki.

 6. Surka qiphiassi.

 7. Guduro Cufa qiphi assi.

Xaadooshu-maqisha yanneesi

Bortajekigido garagisha, misilete uduune, OLE uduune, roore assa dandaato sha'e sa'eno boroxawishu noonsare Xaadoshu - Magisha.

 1. Xadooshu - maqisha surka hasiritoro, bortajete gido qiphi assi.

 2. Surki - Xaadooshu - Maqisha doori

 3. Taypete dirigido uduunichu boroxawishu fuula fili

 4. Fillote dirrigido, xadooshu-maqishira hasirato uduune boro xawishi kiiro fili.

 5. Surkote Maqisha dirate Xaadooshu - Maqishi suuisha fili. Suwisnu Xaadooshu - Maqishira fultanno ansashalaqe akkata badanno. Lawishaho "maqisha" surki gawalo boro, nna "qoola" surki qoolu kiiro gawalo leeltanowa . lekaali xawishira lekaali xawishi kiiro surki.

 6. Surka qiphiassi.

 7. Guduro Cufa qiphi assi.

Xaadooshu-maqisha yanneesi

Bortajeki gido xaadooshu - Maqisha angatenni yanneesate, Uduune - Yanneesa - bare mayino wiini woy F9 qiphi assi.

Tugote Bido

Choose View - Field Names to switch between viewing the reference names and the reference contents.


Xaadishshu Maqishshuwwa Woyyeessa

Dowaancho Qooli Xaadisaano Eessa

Surkamme Qoolixaadisaano

Please support us!