Attamaanchu woraqatu Hanqafaancho doora

Bortajekki giddo babbaxitino qoollara baxxitino woraqatu bu'a badate qoolu akatta horoonsi'ri.

  1. Choose View - Styles.

  2. Qoolu Akkatta biddo xiiwi.

  3. Woraqatu bue badate hasi'ratto dirto giddo qoolu akata Qiniiteenni kisi, hakkiinni Woyyeessi doori.

  4. Woraqatu hanqafaanchi saaxine giddo, horoonsiirate hasi'ratto woraqatu hanqafaancho doori.

  5. EeeQiphi Assi.

  6. Woraqata bada hasiratto mitte mittente qoolla akattara aanta 1-5 qolte qolte assi.

  7. Hasi'ratto qoollara qoollate akatta loosaansi.

Please support us!