[officename] borreessaancho horoonsi'rate biddishsha

ra kaa'lote qooli aana$[biirotesu'ma] xaphooma baala loosa dandiitano mojula rosiisanota afi'ra dandaato, hatino xulaalotunna mayinootu ledo loosanota, rosicheesa $[biirotesu'ma], tajete buicho, cibboolanna goshooshe tuga.

Wole mojulanni kaa'lo hasi'rtoro, doyyishshu dargi xaadi saaxine hatene mojule ofola soori.

Borro Eeessanna Suulisa

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Wirsa additte Horonsi'ra

Doyishshanna kiiboordetenni Fila

Baxxitino Fikiimooti Surkamme

Borrote Bortajera Qaalla gumula

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Borreessatto woyite Borro suudishsha Loosaansa

Borro Illaallichisha

Borrote kuuli soorramme

Borro diidiisa

Xiyyo horoonsi'ra qoolu aana Borro mereersate

Borguffubba Hulfa

Dani qooli akatira baalaho loossanno

Borgufubbate dannubba tiramme

Shaubbate nna Shaete Bisiccooti Dannubba Tiramme

Uduunnuwwate Qaccuwwa Tira

Making Text Superscript or Subscript

Borrote ko"o soorra

Borronna Bortaje Milli assanna galcha

Borrangichchote sonuwwa marriqineessa

Numbering for Headings

Arranging Headings in the Navigator

Badamino maxaafu malaati widira ha'ra

Kifilla horoonsi'ra

Kifila eessa

Kifilla Muccassa

Suudishshu kuuli-burushenni sonubbate galchamme

Qixxaabuwwanna Akatta

Fiwwate Giddonni Haaroo Akkatta Kalaqa

Wonshate suwishi garri giddo akatta loosaansi

Akatta yanneessa filubbatenni Deori

Akkatta wole Bortaje woy Aixaawaoni horoonsir

Creating and Changing Default and Custom Templates

Printing with Page line-spacing

Soorrubbate maareekamme nna leellamme

Umiloosaansunni Borro Essanna Suwisa

Umitaashshu cufa

Borreessootto garinni kiiro aamamantino woy bixxillantino dirto kalaqa

Automatic Check Spelling

Uminni Borro Horoonsi'ra

Umi Taasho Dlirtora Baxxitinore leda

Doorooshshu Qooli Akatta wo'munna Mangoo qoolla aana

Mitte mittente borgufubbara bixxilluwa nna kiirrra huni

Xuruuru Qolamaano Hoola

Akatta horoonsi'ra, kiirishshu qoolla, Bare Horoonsi'ra

Qoolu kiiruwa

CQoolu ofollo soorra

Qoolu Badhillitte soorra

Wonshate suwishi garri giddo akatta loosaansi

Fiwwate Giddonni Haaroo Akkatta Kalaqa

Akatta yanneessa filubbatenni Deori

Bortajete suwashsho suudisamme loosa agura

Suudisa umaaluwwa woyi lekkaalluwwa

Surkamme Qoolixaadisaano

Kiirote hakigeesha tiri

Qoolu tao Eessanna Huna

Qoollate akatta kalaqanna loosu aana hosiisa

Barete Daotira

Eeote Baruwwa leda

Horonsiraanch data bare woy ikkito xa'ma

Barre borrote widira

Soorramanno woy soorra mannokki daatu bare Eessa

Borrote giddo shae fixxa

Shaubba, Haawiittammootanna caccafuwwa fila

Sha'e surki

Shauwwa woy shaete amado huna

Borrote bortajubba giddo shallaga

Borrote bortaje Giddo xurqa Afi'rimaluwwa shallaga

Borrote bortajubba Giddo Afirimalu Gumma shallaganna Qa'misa

Addi addi sha'e gido, sha'ete shalagaanchi guma leelishi

Suubba qaccetenni qacce shallaga

Shaete seele hurrishshi ledo shallaga

Borro Eessa Shaete Albaanni qoolu umira

Seella makanna faca

Haaroo qooli aana shaete umaallo marro qola

Borrote she Giddo Caccafonna Diro Geeshsha Soorra

Kiiboordetenni dirammenna caccafo woyyeessa

CBorrote Bortajubara Isipiridishitete dargubba galchamme

Bisiccuwate giddo Xuruuru Taubba Surkamme

Misilla, Misilla, Kiliippete arte, Borangichu looso

Uduune base anadisiisa

Kulaancho borruwwahoroonsi'ra

Adding Heading Numbers to Captions

iraafichote Borro Misilera Borangichulooso

Giraafishsha Eessa

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Farletwini garaafisha eesi

LibreOffice Loosi woy Maala'lisinni Graafishsha Eeessa

Eessa Giraafishsha cibboolu giddonni goshooshinni-nna-Dirrisinni

Iskaane ikitino misile surki

Calc soro Borrote bortajera Eessa

Borro kankimillisa

Borro diidiisa

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Fushshaatuwwa, lekkaallo xawishsha

Qara borta juwwanna Cinaancho

Mashalaqisaancho woy furchote eo xawisa

Yameessa, Muccassanna jeefote xawishshubbanna amadote shaubba huna

Mashalaqishaanehona Shaete Eubba buuxisa woy mashala

Mashalaqisiisanna furcho suwisa

Amadote fushaato kalaqate

Fidaliaantaame mashalaqqisaano kalaqa

Biblograafe kalaqa

Horonsi'raancho-Tiramino Mashalaqqishaano

Mashshaqishaano bae bortajubba amaddinoti

Doyaancho borrote bortajera

Umaalluwwa, kiirishshu danuwwa

Numbering and Paragraph Styles

Bixxilluwwu ledishsha

Adding Numbering

Numbering for Headings

Borreessootto garinni kiiro aamamantino woy bixxillantino dirto kalaqa

Kulaancho borruwwahoroonsi'ra

Adding Heading Numbers to Captions

Kiirote hakigeesha tiri

Qara borta juwwanna Cinaancho

Changing the List Level of a List Paragraph

Combining Ordered Lists

Modifying Numbering in an Ordered List

Mitte mittente borgufubbara bixxilluwa nna kiirrra huni

Xuruurote kiiruwwa ledoa

Umaalloota, lekkaalloota,Lekkaallo xawishshuwwa

Umisuwwatenna lekkaallisawwate daafira

Lekkaallootu giddo qoolu kiiro eessa

Fooliishshote su'manna kiiro umaallote woy lekkaallote giddo eessa fooliishshote

Babbaxtino umaalluwwanna lekkaalluwwa Tira

Suudisa umaaluwwa woyi lekkaalluwwa

Jeefote Qaagishsha woy Lekkaalli Xawishsha Buuxa

Lekkallo xawishshuwwa mereero fooqishsha

Borrote giddo wole uduunne fixxa

Uduune base anadisiisa

Borreessootto garinni kiiro aamamantino woy bixxillantino dirto kalaqa

Kulaancho borruwwahoroonsi'ra

Adding Heading Numbers to Captions

Borrote giddo misilete Xuruurra

Uduunnigaxa horoonsiratenni xuruuru akatta loosaansimma

Defining Arrow Styles

Xuruuru Akatta Tiramme

Inserting, Editing, and Linking Frames

Fidalaante, Brqaalla, Haawiiccisha

Fidaliaantenna afuujirte buuxa

Automatic Check Spelling

Umi Taasho Dlirtora Baxxitinore leda

Qaalla Huna Horonsi'raamhu-Tiramino Borqaallanni

Haawiiccisha

Xaadigurchu borqaalla

Akatu fidalla ,somaasincho, loosu kaarduwwa

Sokkate borruwwa suude kalaqa

Somaasinhubba nna Daddalu Kaarduwa kalaqamme nna Attamamme

Teessote Somaasinna Attamamme

Ikkitaame borro

Qoolu kiiruwwara ikkitaame borro

Bortjetenni loosa

Birooshshere attama

Qara borta juwwanna Cinaancho

Qoola attamate albaanni balake la"a

Ajino Daatinni Rahado Attamamme

Mittu woraqati aana bae qoolla attamu

Wole aantenni attama

Attamaanchu woraqatu Hanqafaancho doora

Suuqa Borrote bortaje HTML suudishshi giddo

Gidoyiidi boro bortaje surki

Bortajubba Wole Suudishshubba giddo Suuqa

Wole suudishshubba giddo suuqantino bortajubba fanamme

Sending Documents as Email

Loosu Furchokki Soorramme

Danituqa

Muraasu Qulfe (LibreOfficeBorreessaancho Iillo)

Uminni Borro Horoonsi'ra

Lifxa badaano horonsi'ra

Fakisubba sowa nna fakise assate LibreOffice qinaanbe

baxxitino suudishshubba giddo amadubbate qa,mamme

Xaa qooli aana irki'ratenni qoolu akata

Ikkitaame borro

Qoolu kiiruwwara ikkitaame borro

Borronna Bortaje Milli assanna galcha

Hiding Text

Maaxantino Borro Leellisha

Attamantannokki borro kalaqa

Dowaancho Qooli Xaadisaano Eessa

Doyaancho borrote bortajera

Docking and Resizing Windows

Cacafuwwate giddo soorrote kiiro Adho fanate way cufate

Qoola attamate albaanni balake la"a

Mittu woraqati aana bae qoolla attamu

Attamaanchu woraqatu Hanqafaancho doora

Xaadooshu- Maqishubba Surki

Using Regular Expressions in Text Searches

Suuqa Borrote bortaje HTML suudishshi giddo

Borreessatto woyite Borro suudishsha Loosaansa

Wirsa additte Horonsi'ra

Inserting, Editing, and Linking Frames

Gidoyiidi boro bortaje surki

Qaallate Fikiimuwwa

Boro uduunu qooxora xaaxa

Recording a Macro

Please support us!