Farletwini garaafisha eesi

  1. Choose Insert - Image.

  2. Fayile doori. Fayilete dani saaxine giddo doorsha boode fayilera wirro kaajjisha dandaato.

  3. Orijinaale fayilera xaadisa hasirittoro Xaadisi saaxine kisi.

    Xaadisi malaatisanturo, ayee woteno bortaje haaroo'mitanno nnahogowantinoti bitimaappete misile wirro hogowantanno. Bortajete giddo qarqaru hinkiillora noori wirro loosamanno nna misile leellitanno.

    Xaadisi malaatisama hoogguro, baala wote giraaficho umi yannara surkantino hinkiilonni loosatto.

    Umo xaadisaanote gede surkantino giraafubba duwate, Muccisi - Xaadisaanowa hari nna Xaado tayisi ilka kisi.

  4. Misile surkate Fani kisi.

Gadetenni eesooto giraafisha alee borigufo qiphi assitowa mereersi.

Please support us!