Fidaliaantaame mashalaqqisaano kalaqa

  1. Mashalaqisaancho eessa hasi'raato dargira bortajekki giddo qiphi assi.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

  3. On the Type tab, select "Alphabetical Index" in the Type box.

  4. Qaali qummisaancho fayile horoonsi'ra hasi'rittoro, doorshuwate giddomi qaalu qummisaancho fayile doori, Fayilete ilka qiphi assi hakkiinni.

  5. Xanoo fayile lellishi lellishi woyi haaro qaali qummisancho fayile kalaqi, mashalaqqisaanchoho suudishshu doorsha taashshi, woy xanoo taabe aana woy tenne taabe wole taabe konni hasaawira Lawishshaho mashalaqqisaanchokki giddo mitte fidale umishuwwa horoonisra hasi'rittoro eote taabe qiphiassi hakkiinni fidali aantaame badaanchodoori. Mashalaqqisaanote giddo deerruwwate suudishsha soorrate akatu giggishsha qiphi assi.

  6. EeeQiphi Assi.

  7. Mashalaqqisaancho haaroonsate, mashalaqqisaanchu giddo qiniite qiphi assi hakkiinni Haaroonsi Mashalaqqisaancho/Shae doori.

Qaalu qummisaancho fayile kalaqa

Amadote fushaato kalaqate

Mashalaqisaancho woy furchote eo xawisa

Yameessa, Muccassanna jeefote xawishshubbanna amadote shaubba huna

Mashalaqisiisanna furcho suwisa

Mashalaqishaanehona Shaete Eubba buuxisa woy mashala

Horonsi'raancho-Tiramino Mashalaqqishaano

Biblograafe kalaqa

Mashshaqishaano bae bortajubba amaddinoti

Please support us!