Fidaliaantaame mashalaqqisaano kalaqa

  1. Mashalaqisaancho eessa hasi'raato dargira bortajekki giddo qiphi assi.

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

  3. On the Type tab, select "Alphabetical Index" in the Type box.

  4. Qaali qummisaancho fayile horoonsi'ra hasi'rittoro, doorshuwate giddomi qaalu qummisaancho fayile doori, Fayilete ilka qiphi assi hakkiinni.

  5. Xanoo fayile lellishi lellishi woyi haaro qaali qummisancho fayile kalaqi, mashalaqqisaanchoho suudishshu doorsha taashshi, woy xanoo taabe aana woy tenne taabe wole taabe konni hasaawira Lawishshaho mashalaqqisaanchokki giddo mitte fidale umishuwwa horoonisra hasi'rittoro eote taabe qiphiassi hakkiinni fidali aantaame badaanchodoori. Mashalaqqisaanote giddo deerruwwate suudishsha soorrate akatu giggishsha qiphi assi.

  6. EeeQiphi Assi.

  7. Mashalaqqisaancho haaroonsate, mashalaqqisaanchu giddo qiniite qiphi assi hakkiinni Haaroonsi Mashalaqqisaancho/Shae doori.

Please support us!