Dowaancho Qooli Xaadisaano Eessa

Dowaancho qoolixaadisanote ledo eessa Bortajekki giddo dowaancho horoonsiratenni tuqi- maqiishsha qooli xaadisanchu gede eessa dandaatto. WolootuLibreOfficedanuwwa tuqi- maqiishsha dandaatto LibreOffice, giddo bortaje fa’nantiyo yannara qooli xaadisaancho qiphi assittoro.

  1. Tuqi- maqiishsha hasi’ratto danuwwa amaddino bortaje (uwwa) fani.

  2. Marriggisu gaxi aana, bido qiphi assi Dowaanchu.

  3. Goshooshate that Insert as Hyperlink doramantinno.

  4. Dowaanchu lekkaalloonni noo diroto giddo tuqi maqishshate hasi’ratto dana amaddino borangicho doori.

  5. Dowaanchu dirto giddo, qooli xaadisaanchu gede eessa hasi’ratto daninni aane nooha ledote malaate qiphi assi.

  6. Dana qooli xaadisaancho eessa hasi’ratto bortaje widira goshooshi.

Danu su’mi hundaanni xuruuramino qooli xaadisaanchi gede bortajete giddo eino.

Please support us!