Suudisa umaaluwwa woyi lekkaalluwwa

Umaallo woyi lekkaallo giddo noo borrora hakko raginninni loosaansa dandaatto. Hattono fooqishsha Umaallo woyi lekkaallo xiyyora fiixoontanno borrora qineessanno Dandaatto woyi qacce umaallora woyi lekkaallora loosaansa dandaatto.

  1. Choose Format - Page Style and select the Header or Footer tab.

  2. Horonsi'ra hasi'ratto fooqishshu doorsha qineessi.

  3. Umaallora wo lekkaallora qacce woyi caalishsha ledate; wole Ledde kisi Qacca/Baadhishsha hasaawi fainamanno.

Please support us!