Suudisa umaaluwwa woyi lekkaalluwwa

Umaallo woyi lekkaallo giddo noo borrora hakko raginninni loosaansa dandaatto. Hattono fooqishsha Umaallo woyi lekkaallo xiyyora fiixoontanno borrora qineessanno Dandaatto woyi qacce umaallora woyi lekkaallora loosaansa dandaatto.

  1. Suudisi- Qooladoorite Umaallo woyilekkaallo giddo noo borrora hakko raginninni loosaansa dandaatto.

  2. Horonsi'ra hasi'ratto fooqishshu doorsha qineessi.

  3. Umaallora wo lekkaallora qacce woyi caalishsha ledate; wole Ledde kisi Qacca/Baadhishsha hasaawi fainamanno.

Umisuwwatenna lekkaallisawwate daafira

Xaa qooli aana irki'ratenni qoolu akata

Babbaxtino umaalluwwanna lekkaalluwwa Tira

Fooliishshote su'manna kiiro umaallote woy lekkaallote giddo eessa fooliishshote

Please support us!