Lekkallo xawishshuwwa mereero fooqishsha

Lekkaalo xawishshi woy jeefote xawishshi borruwwa mereero fooqishsha batisa hasi'rittoro, Xaaddo gufo akatira aliidi woyi woriidi qacce leda dandaatto.

  1. Lekkaallo woye jeefote xawishshi giddo kisi.

  2. Choose View - Styles.

  3. Wayyeessa hasi'ratto gufo akata qiniite kisi, lawishshaho "Lekkaallo xawishsha" hakkiinni Woyyeessi doori.

  4. Qaccubbate giggishshokisi.

  5. Gadete qarqarira Umaalloranna lekkaallo Qaccuwwara calla taashshi bido kisi.

  6. In the Line area, click a line in the Style list.

  7. Xuruuru qarqarira, suudu dirto giddo xuruuro kisi kuulu saaxine giddo "waajjo" doori. Qoolu badhishshi waajjo ikka hoogiro, badhishshu kuulira seaanno

  8. In the Padding area, clear the Synchronize check box.

  9. Hornya Alinna woro saaxinna giddo eessi

  10. EeeQiphi Assi.

Please support us!