Ikkitaame borro

Bortajekki giddo xawisootto ikkitaame xaadduro leltanno borro barete bortaje giddo taashsha dandaatto. Lawishshaho qaagishshu sokka giddo levaaha bortajete borro xawisa dandaatto.

Konni lawishshi giddo ikkitaame borro taashsha lamu kifile ha'rinshooti. umo soorramaancho kalaqi. Hakkiinni ikkito kalaqi.

Ikkitaame soorramaancho xawisate

Umi lawishshi kifile ikkitaame yaatto soorrama xawisate.

 1. DooriEessi - Bare-Wole, and then click the Variables, hakkiinni ikkitaame fincaancho qiphi assi.

 2. Danu diri giddo "Soorramaancho taashsha" qiphi assi .

 3. Su'mu saaxine Qaagisaancho giddo soorramaancho tayippe assi lawishshano qaagisaancho.

 4. Suudishshu diro giddo "Borro" qiphi assi.

 5. 1 Hornyu saaxine giddo, Eessinna.
  hakkinni eessiqiphi assi xa suudishshu diro "Xaphooma" suudishsha lelishshanno.

Ikkitaane borronna ikkito xawisate lawishshuyiti layinki kifile lawishshi

Xawisannohu ikkitaame hasi'rattotenna eessite darga amadisiisse bortajete giddo ikkitaame borro la'ateeti, Borrokki giddo ikkitaame borro eessa hasi'ratto darga wirsa wori.

 1. Borrokki giddo ikkitaame borro eessa hasi'ratto darga wirsa wori.

 2. Doorieessa - Bare - Wole, Hakkiinni hakkiinni loosaancho fincaancho qiphi assi.

 3. Tayppete diro giddo "ikkitaame borro" qiphi assi.

 4. Ikkitote giddo Qaagisaancho EQ "3" tayippe assi saaxine wole yaattanni konni lawishshi umi kifile giddo barete giddo xawisootto.

  Soorramaanchi sasete ledo taalo ikkanno woyite ikkitaame borro leltanno "3" amadino maqiishshi konni lawishshi umihifile xawisootto doorshi borrote.

 1. Ikkito Hakkiinni saaxine giddo wo'mitanno woyite leellishattora hasi'rootto borro tayippe assi. Eeessa dandaatto borro seendillira bikku dino Tenne saaxine giddo nwaawete gufo qa'misa dandaatto.

 2. Essi qipli assi,nna hakkiinni Cufi qiphi assi.

Ikktaame borro lellishate

Ikktaame borro lellishate Konni lawishshi giddo ikkitaane doorshi hornyi 3te ledo taalo ikkanno woyite ikkitaame borro leltanno.

 1. Konni lawishshi giddo wirsaanchokki xawisootto barra albaanni wori, nna hakkiinni dooriMvccasi - Bare.

 2. Hornyo giddo kiiro riqiwi saaxine 3te ledon hakkiinni qiphiassi Cufi.

 3. Bare umiloosatenni haa'roo'ma hoogguro, F9 xiiwi.

Please support us!