Horoonsi'raanchu tirantino qaccubba borrote bortaje giddo

Borreessaanchu shae giddonna baala shaera doorantino seelera babbaxitino seelete qacce loosaansa dandaatto. wole uduunnuwwa borrote bortaje giddo hottono tirantino horoon si'raanchu qaccuwwa afidhara dandiitanno.Lawishshaho qoollate akattara qaccuwwa, xiyyote, eino misilubbara woyi chaartubbate hajaja dandaatto.

  1. Borreessaanchu shae giddo seele woy seelete gambooshshe fili.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Hasaawu giddo, Qaccete giggishsho kisi.

  4. Loosaansate hasi'ratto qaccete doorshubba doorte EE kisi.

Xuruuru xaashsho qarqari doorshshubba lame qacce akatta loosaansate horoonsi'ra dandiinanni.

Seelete doorsha

Seele dooraturo qarqaru baxxiyoha ikke lellanno

Filishsha

Xuruurote qiniishshiqarqara

Mitte seele aleenni afidhino shae giddo mitte seele doorantino, woy seele noyikki shae giddo noo wirsi seele noyikki qacce doorino

mitte seele qacce

Mitte seele shae, seele filantino

mitte doorantino seele qacce

Filantino caccato giddo seele

Caccafo doorantino qacce

Filantino haawiittamme giddo seele

Filantino qacce haawiittamme

2x2 baala shae woyi roore doorantino seele

Togishsha doorantino qacce


Gadete qiniishsha

Qineessate woy lame qaccete marri-qineessate Gadete biddo giddonni mitte kisi.

Lawishshuwwa

Select a block of about 8x8 cells, then choose Table - Properties - Borders tab.

Qaccwwate gadete bido

Giddoyidi xuruuro disoorrantanno Xa hitte xuruuro wele bido qineessitannoro woy huntannoro la"a dandaatto.

Horoonsi'raachu woyyeessamino qinishshuwwa

Horonsi'raanchu woyyeessamino qarqarira, mitte mitte xuruuro hunate woy qineessate kisa dandaatto. Balaxi-illachu baxxinogarinni noo xuruuro lellishanno.

Sase babbaxxitino qiinishshi giddo soorrate marro marro qolte birxe woy cawe kisi.

Xuruuru danuwwa

Misile

Fiche

Kolishsho xuruuro

Qaccete lardashsho xuruuro

Kolishsho xuruuro doorantino seeleta xaaddo xuruuro qineessitanno. 0.05 pt xuruuro akata dooratto woyite xuruuro bixxillantino xuruuro gide ikkite.

Leltanno

Bule xuruuro

Bule xuruuro qaccate .Doorantino seele xaaddo xuruuro soorrantannokki yannara bule xuruuro lelltanno. Tenne Ofollo yannara leltanno xururo woyi ba'anno xuruuro dino.

Waajjo xuruuro

Qaccete waajjo xuruwo

Doorantino seele xaaddo xuruuro hunniro waajjo xuruuro leltanno.


Lawishshuwwa

  1. Select a single cell in a Writer table, then choose Table - Properties - Borders.

  2. Du'ma akati xuruuro doori.

  3. Woriidi qacce qineessate, du'ma xuruuro la"atto geeshsha woriidi birxe marro marro qolte kisi.

Du'ma woriidi qacce qineessa

note

Borreessaanchu shae giddo bale seele ajiha ajirog ura woy woriidi xuruuro gadetenni afidhino. Shaete fajjo giddo loosaasantino roore seele roore.


warning

Balaxishshu lello giddo leltanno xuruuro baalanti seelete aaninni ba'anno.


D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/border_character.xhp#border_character not found).

Dani qooli akatira baalaho loossanno

Borgufubbate dannubba tiramme

Please support us!