Umi Taasho Dlirtora Baxxitinore leda

baxxitino qaaluero woyi jajjabbaanna fidalla karsitino qaallanna shiimmaadda Fidaalla umitaashshotenni gargara dandaatto.

  1. Udiinne -Umitaashshu Doorsha doorte, hakkiinni Baxxitino fincaancho qiphi assi.

  2. Aane noorini mito assi:

    Qaaly eruwwa saaxine giddo uurrinshu malaati hoodete daannota qaalu ero tayppe assite (hasiissannoti Jawa fidale dino) Haaroo qiphiassi

    Lame Jajjabbaanna fidale kaimaho afidhino Qaalla saaxine giddo qaale tayippe assite hakkiinni HaarooHaaroo qiphiassi.

Tugote Bido

Umi Taashsho riqiwo ranketenni gaabbate +Z. Kunino Umi Taashshote baxxitinori Dirto giddo tayippe assootto qaale woy qaaluerono ledanno.


Umi loosaanchi fidallishu buuxa

Please support us!