muraasu qulfubba LibreOffice Borreesaanchira

Gutu loossa muddamunni loosateLibreOfficegiddo muraasu qulfubba horoonsira dandaatto. Tini kifile gadennita muraasu qulfubba LibreOffice Borreesaanchira diritanno.

Qaagishshu Bido

Deskitoppekki amuraatira mite mite muraasu qulfe ofoltano.Deskitoppete ofoltino qulfe LibreOfficera dino.Babaxitino qulfe LibreOffice, uduunchuwa - rosicheesa - Keyboardra, woy deskitoppeki amuraati giddo ofoshiishate wo'naali.


Qolteno xaphooma muraasu qulfubba LibreOfficegiddohoroonsira dandaatto.

LibreOffice Borreessaanchira assiishshu qulfubba

Muraasu qulfubba

Heleelle

F2

Afirimalu gaxa

+F2

Barubba Surki

F3

Wo'ma AutoText

+F3

Muccisi AutoText

Shifte+F4

Aantino xiyyo doori

Ctrl+Shift+F4

Fanu Daati Bue Illacha

F5

Doyisaancho fani/cufi

Shift+F5

Moves the cursor to the position that it had when the document was last saved before it was last closed.

+Shift+F5

Doyisaancho fani, qoolu kiirowa hari

F7

Spelling

+F7

Xaadi gurcu borqaalla

F8

Seedishshu gara

+F8

Barete caalla fana / cufa

Shifte+F8

Ledote doorshu gara

Ctrl+Shifte+F8

Doorshu gara ittisi

F9

Barubba yanneessi

+F9

Barubba leellishi

Shifte+F9

Shalagate Shae

+Shifte+F9

Eote barubba Yanneessi nna Dirtuwate Eo

+F10

Attamantannokki Fikiimoota fani/cufi

Styles window on/off

Shifte+F11

Akata Kalaqi

+F11

Akatu saaxine Loosaansate illacha Qineessanno

+Shifte+F11

Akata yanneessi

F12

Toggle Ordered List

+F12

Shae Surki woy Muccisi

Shifte+F12

Toggle Unordered List

+Shifte+F12

Ordered / Unordered List off


LibreOffice Borreessaanchira muraasu qulfubba

Muraasu qulfubba

Heleelle

+A

Baala Doori

+J

Qixiixi

+D

Lame Xuruuri

+E

Mereerino

+H

Hasi nna Riqiwi

+Shifte+P

Ali-Cinaancho borro

+L

Guraanni Diri

+R

Qiniiteenni Diri

+Shift+B

Wor-Cinaancho borro

Wirro loosate goofimarchu looso

+0 (zeero)

Apply Body Text paragraph style

+1

Umaalli 1 borgufo akata loosaansanno

+2

Umaalli 2 borgufo akata loosaansanno

+3

Umaalli 3 borgufo akata loosaansanno

+4

Umaalli 4 borgufo akata loosaansanno

+5

Umaalli 5 borgufo akata loosaansanno

+ ledishshu qulfe(+)

Doorantino borro shallaganno nna gama kilpibordete hinkiilanno.

+Bicamme(-)

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Shifte+xeishshu malaate (-)

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+batishshu malaate * (kiirote badiri aana calla)

Makirote bate harisi

+Shifte+Foonqe

Tao nookki fooquwa. Tao nookki fooquwa hawiiccishaho dikaa'litanno nna borro qixiixanturo dihala'litanno.

Shifte+Ei

Borgufote soorro nookkiha xuruuru tao

+Ei

Angatenni qoolu tao

+Shifte+Ei

Batinyucacafo borrubba giddo caccafote tao

+Ei

Dirtote gidooonni kiiro nookkiha haaroo borgufo surkamme. Wirrisu dirtote goofimarchira ikkanno yannara diloosanno.

+Ei

Insert a new paragraph directly before or after a section or table.

For sections, the cursor must be placed at the first or last character. For tables, the cursor must be placed at the first character of the first cell or the last character of the last cell.

Gura Worbicho

Wirrisa gurara harisi

Shifte+Gura Worbicho

Doorshunni wirrisa gurara harisi

+Gura Worbicho

Qaalu hanafowa hari

+Shifte+Gura Worbicho

Qaalunni gura qaaliwa dooramme

Qiniiti Worbicho

Wirrisa qiniitira harisi

Shifte+QINIITI Worbicho

Doorshunni wirrisa qiniitira harisi

+Qiniiti Worbicho

Aananno qaali hanafowa hari

+Shifte+Qiniiti Worbicho

Qaalunni qiniiti qaaliwa dooramme

Worbicho Alira

Wirrisa mitto xuruura alira harisi

Shifte+Worbicho Alira

Alillitete ragi giddo xuruurrate dooramme

Ctrl+Worbicho Alira

Move cursor to beginning of paragraph. Next keystroke moves cursor to beginning of previous paragraph

+Shifte+Ali Worbicho

Borgufote hanafowa doori. Aantanno qulfete gana doorsha albiidi borgufo hanafora halashitanno

Woro Worbicho

Wirrisa mitto xuruura worora harisi

Shifte+Worbicho Worora

Worirritete ragi giddo xuruurrate dooramme

+Woro Worbicho

Wirrisa albiidi borgufo hanafora harisi

+Shifte+Woro Worbicho

Borgufote goofimarchira doori. Aantanno qulfete gana doorsha aantanno borgufo jeefora halashitanno

Xuruuru hanafowa hari

Hari nna xuruuru hanafora doori

Xuruuru goofimarchiwa hari

Hari nna xuruuru hanafora doori

Bortajete hanafowa hari

Hari nna borro bortajete hanafowa doori

Bortajete goofimarchiwa hari

Hari nna borro bortajete gofimarchiwa doori

+QoolaAlira

Wirrisa borrote nna umaalli mereero xaadisi

+QoolaWorora

Wirrisa borrote nna lekkaalli mereero xaadisi

Surki

Surki gara fani/cufi

PageUp

Leellishalbu qoola alira

Shifte+QoolaAlira

Doorshunni leellishalbu qoola alira

QoolaWorora

Leellishalbu qoola worora

Shifte+QoolaWorora

Doorshunni leellishalbu qoola worora

Qaalu goofimarchiwa borro huni

+Backspace

Qaalu hanafowa borro huni

Dirtote giddo: xaa borgufo albaani mullicho borgufo huni

Coyi fooliishsho goofimarchiwa borro huni

+Shifte+Backspace

Coyi fooliishsho hanafowa borro huni

+Giggishsha

Aantino hedo Umi-loosaanchi Qaali Gumulsha

+Shift+Giggishsha

Balaxxino hedo Umi-loosaanchi Qaali Gumulshahoroonsiri

+Shifte+V

Amadubba kilipiboordete suudisantinokkite gede qa'misi.

+ lameegge-kisi woy + Shifte + F10

Use this combination to quickly dock or undock the Navigator, Styles window, or other windows


Shortcut Keys for Paragraphs, List Paragraphs, Outline Levels and List Levels

Muraasu qulfubba

Heleelle

+Ali Worbicho

Baqqado woy doorantino borgufo alira mitte borgufo harisi.

+Woro Worbicho

Baqqado woy doorantino borgufo worora mitte borgufo harisi.

Giggishsha

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 1–9), the outline level is moved down one level. For list paragraphs, the list level is moved down one level.

Shifte+Giggishsha

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 2–10), the outline level is moved up one level. For list paragraphs, the list level is moved up one level.

+Giggishsha

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Increases the alignment for all headings. For list paragraphs, increases the alignment for all paragraphs in the same list.

+Shift+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Decreases the alignment for all headings. For list paragraphs, decreases the alignment for all paragraphs in the same list.


note

To insert a tab at the beginning of a heading or list paragraph, use the Numbering followed by option in the Position tab in the Heading Numbering or Bullets and Numbering dialog. Alternatively, a tab can be copied and then pasted at the beginning.


LibreOffice Borreessaanchi giddo Shaete Muraasu Qulfuubba

Muraasu Qulfubba

Heleelle

+A

Baqado bisicco mullicho ikkituro: wo'ma shae dooranno. Ikkahoogiro: baqqado bisicco amadubba dooranno. Wirro qole kisa eote shae doortanno.

+Home

Baqado bisicco mullicho ikkituro: shaete hanafowa hadhanno. Ikkahoogguro: umo baqqado bisicco hanafowa hari xiiwi, layinkita xaa shae hanafowa hari xiiwi, sayikita bortajete hanafowa hari xiiwi.

+End

Baqado bisicco mullicho ikkituro: shaete goofimarchiwa hadhanno. Ikkahoogguro: umo baqqado bisicco goofimarchiwa hari xiiwi, layinkita xaa shae goofimarchiwa hari xiiwi, sayikita bortajete goofimarchiwa hari xiiwi.

+Giggishsha

Giggishshu uurro surkanno (shaubbate giddo calla). Horote aana noo hulo gashshaanchi aana irkiratenni, +Giggishsha darga kaa'la dandaanno.

+Worbichu Qulfubba

Qiniiti/lekkaalli bisicco qacce aana caccafote/haawiittimmate bikka ledanno/ajishanno

+Worbichu Qulfubba

Gurayiidi/sammote bisicco qacce aana caccafote/haawiittimmate bikka ledanno/ajishanno

+Worbichu Qulfubba

Lawishsha, kayinni baqqado bisicco calla soorrantanno

+Shifte+Worbichu Qulfubba

Lawishshaho , kayinni baqqado bisicco calla soorrantanno

+Shift+T

Baala doorantino shaubbawiinni bisiccote gargarooshshe hunanno. Doorantino shae hoogguro, aantete bisiccote gargarooshshi bortajete giddo baala shaubbawiinni ba"anno.

+Del

Wo'ma doorantino bisicco hoogguro, borro wirrisunni kayisse xaa coyifooliishsho goofimarchi geeshsha ba"anno. Wirrisu bisiccote goofimarchira heeriro, nna wo'ma doorantino bisicco hoogguro, aantino bisicco amadubba ba"anno.

If no whole cell is selected and the cursor is at the end of the table, the paragraph following the table will be deleted, unless it is the last paragraph in the document.

Mitte woy roore bisiccuwa dooranturo, doorsha amadinoti wo'ma hawiittimma ba'anno. Baala haawiittimmooti wo'munni woy gamunni dooranturo, eote shae ba'anno.


Muraasu qulfubba harisanno nna Xiyyubbate, Giraafichote nna Uduunnichu bikka soorritanno

Muraasu Qulfubba

Heleelle

Esc

Cursor is inside a frame and no text is selected: Escape selects the frame.

Frame is selected: Escape clears the cursor from the frame.

F2 woy Ei woy ayee qulfe leelshialbu aana fikiima kalaqanno

If a frame is selected: positions the cursor to the end of the text in the frame. If you press any key that produces a character on screen, and the document is in edit mode, the character is appended to the text.

+Worbichu Qulfubba

Uduunnicho harisi.

+Worbichu Qulfubba

Worora qiniiti cawewa haratenni bikka soorranno.

+Shifte+Worbichu Qulfubba

Sammora gura cawewa haratenni bikka soorranno.

+Giggishsha

Uduunnichu dagacho dooranno (Muccisu bixxilluwa gari giddo).


Please support us!