Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Leellino qooli (x) nna qoollate xaphooma kiiro (y) qoola x/y giddo leelitino Mawusetenni bortajete giddoonni goshooshatto yannara, qoolu kiiro mawusete ilka aguratto yannara leellitanno. Qiniitiha goshshooshate gaxa horoonsidhe goshooshatto yannara qoolu kiiro Kaa'lote qacce garinni leellitanno. Deerru gaxihu qoolu kiiro suudishshi nna goshooshigaxu mimmito labbanno.

Doyisaancho leellisha fana woy cufa Qoolu Kiiro bare lameegge-kisatenni qola dandaatto.

Baxxino qoola harate, Doyisaanchu giddo Qoolu qari bido gido qoolu kiiro ei nna aanchite Ei xiiwi press Enter.

Qaagishshu Bido

Muraasu qulfubba xiiwatenni Shift++F5, eino qoolu kiirora xaadisi. Ei xiiwatto woyite, wirrisu dooramino qooliwa haranno.


Please support us!