Xiyyubba xaadisooti

Lame xiyyubba mereeri xaado tayisanno. Doorantino xiyyonni gawalote xiyyo geeshsha noo xaadishsha calla tayisa dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

From the menu bar:

Choose Format - Frame and Object - Unlink Frames.

From the tabbed interface:

Choose Object - Unlink Frames.

From toolbars:

Icon Unlink Frames

Xiyyubba xaadisooti


Please support us!