Xaadisaancho

Xaa bortaje giddo xaadisaancho yanneessi.

Tene hajajo injeesate...

Uduunne - Yanneessi - Xaadisaancho doori


Please support us!