Endnote Settings

Goofimarchu qaagishshira suudisamme badi Goofimarchu qaagishshihu kiiro somate daninna horoonsirate akati afamanno doorhshasiiti.

Tene hajajo injeesate...

Uduunne - Lekkaalli Qaagishsha/Umiidi Qaagishsha - Umiidi Qaagishsha giggishsha doori


Umikkinni kiiro somi

Kiiro soma

Select the numbering style that you want to use.

Doorsha

Xawishsha

A, B, C

JAJJABBAANNA

a, b, c

SHIIMMAADA

I, II, III

Roomaanete Kiiro suude (jajjabbanna)

i, ii, iii

Roomaanete Kiiro suude (shimmaadda)

1, 2, 3

Arawete kiiro suude

A,... AA,... AAA,...

Jajjabbaann fidallantetenni kiiro soma. Umiti 26 fidalla gooffuro, gattinota "AA" garinni galagalle kiiro somate.

a,... aa,... aaa,...

Shiimmaaddanna fidallantetenni kiiro soma. Umiti 26 fidalla gooffuro, gattinota "aa" garinni galagalle kiiro somate.


nni..hanafi

Botajete giddo umo daanno goofimarchi qaagishshira kiiro eessi. Kunni hornyino lgoofimarchu qaagishshira mitte aleenni ikkitino bortaje mereero heeranno xeertingeira kiiro somate hasiisirooti.

Balaxxe woy albaanni

Qaagishshu borrro giddo goofimarchu qaagishshirkiirora albaanni qolte leellishate hasirootto borro eessi. Lawishshu gedera , "re: 1"leellishate "re: " borreessi.

Badheenni woy gedenoonni

Qaagishshu borrro giddo goofimarchu qaagishshirkiirora badheenni qolte leellishate hasirootto borro eessi. Lawishshu gedera, "1)" leellishate ")" borreessi.

Akatta

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style.

Borgufo

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Qoola

Goofimarchu qaagishshira horoonsirate hasirootto qoola aate akata doori.

Fikiimu Akata

Goofimarchu qaagishshi dagachiranna borrote akatta gaama dandaatto.goofimarchu qaagishshi akatita albaanni balanxe uyinoonni tiro horoosira dandaatto, woy babbaxxitino akata ho'roonsiri.

Borrote darga

Bortajekki giddo borrote dargi aana goofimarchu qaagishshi dagachira ho'roonsirate hasirootto fikiimi akata doori.

Goofimarchu qaagishshi darga

Goofimarchu qaagishshi dargira goofimarchu qaagishshi kiirora ho'roonsirate hasiroottota fikiimi akata doori.

Please support us!