Borreessaasinchu giddo akatta

The following information concerns Writer styles that you can apply using the Styles deck of the Sidebar.

If you want, you can edit the styles of the current document, and then save the document as a template. To save the document as template, choose File - Templates - Save as Template.

Akati fuula

These are the different categories of formatting styles.

Su'ma

Xawishsha

Fikiimu akatta

Mitte fikiima suudisate fikiimu akata horoonsiri, woy qaalenna qaalu diro eessi. Hasirittoro fikiimu akatta injeessa dandaatto.

Bortajete akatta

Borgufo suudisate borgufote akatta horoonsiri, hattono borrangichu dananna bikka. Qolteno borgufote akata layinki borgufor losiisate doora dandaatto.

Xiyyote Akatta

Borro suudisatenna giraaficho xiyyora xiyyote akatta horoonsiri.

Qoolu Akatta

Qoolaho kiiro aatenna bortajete gano qucu’mi assate, qoolu akatta horoonsiri. Qolteno qoolu akata umi qooliranna isinni aananno qoolu tayiso aana loosanno gede bada dandaatto.

Dirtote Akatta

Use List Styles to format ordered or unordered lists.


Gaamo Akatisa

These are the style groups that you can display in the Styles window.

Su'ma

Tiro

Umi-loosaancho

Akatta xaa noosi eo garira sumuu yaanno garinni leellishi.

All Styles

Baalanta akattata baqqado akati fuula leellish.

Loosu aana hossino akatta

Muli yannara woy xaa bortaje giddo loosu aana hossino akatta (doorantino fuulita) leellishi.

Rosichu akatta

Baalanta haroonsi'raanchu woyyeesso akatta dooramino akati fuuli giddo leellish.

Fikiimu Akatta

Borrote suudisammete akatta leellishi.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Dirtote Akatta

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Mashalaqqishaanchu Akatta

Mashalaqqisaanchoho suudisammete akata leellishi.

Special Styles

Umoho, lekkalloho,lekkaalli qaagishshira, goofimarchu qaagishshira, shaetenna, kulaancho borrora suudisammete akatta leellishi.

HTML Akatta

HTML bortajera akattate dirto leellishi.

Ikkitote gade gari akatta

Horoonsi'raanchu woyyeesso ikkito gade gari akatta leellishi.

Deerrante

Doorantino fuuli giddo deerrantete dirto akata leellishi.Akatta tenne gamu deerrinni la"ate, ledishshu malaati aana (+) cinaanchu su'misi aanchite qiphisi.


Please support us!