Hawiittamu Hojja

Dooramino haawiittaami(mma) hojja soorri.

Tene hajajo injeesate...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


Hojja

Enter the height that you want for the selected row(s).

Bikku ledo qixxisi

Automatically adjusts the row height to match the contents of the cells.

Qaagishshu Bido

Qolteno bisiccote giddo qiniitee qiphisa dandaatto, aantete Hawiittam - Qinaado Hojjadoori.


Please support us!