Qooli-xaadisaancho

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Image - Properties - Hyperlink tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Hyperlink tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Hyperlink tab.


Link to

Set the link properties.

URL

Fanate hasirootto fayileha gumulama haruma eessi.

Soroowi

Qooli-xaadisaanchu fanara hasiratto fayile leellishi , aanchite Faniyaannoha qiphisi. Hedo assinnoonni fayile interneettete giddo maashiinera woyFTP owaataanchi aana hossanno.

Su'ma

Qoolixaadisaanchoho su'ma eessi.

Xiyyo

Specify the name of the frame where you want to open the targeted file. The predefined target frame names are described here.

Misilete Maappe

Misilete Maappeha horoonsirate hasiratto dana doori. Tini MisileMaappe konni qoolira eessoottota qoolixaadisaanchu qinaawo huntanno.

Serverete-widiidi misile maappe

Serverete-widiidi misile maappe horoonsiri.

Owaataanchu widiid misile maappe

misile mappe dooramino uduunnichira kalaqoottota horoonsiri.

URL

Please support us!