Footnotes/Endnotes

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Section - Footnotes/Endnotes tab.

Choose Format - Sections - Options button Footnotes/Endnotes tab.


Lekkaalli qaagishsha

Borrote goofa gedensoonni gamba assi

Lekkaalli qaagishsha kifile gooffu gedensaanni ledi. kifile hatti mittu qooli aleenni higganno ikkiro, lekkaalli qaagishshi qoolu hunda lekkaalli qaagishshi dagachi daye hosannowa worranni.

Kiiro soma galagalte hanafi

Lekkaalli qaagishshita balaxxe badootto kiironni kayisse kiiro soma galagalte hanafi.

...nni hanafi

Lekkaalli qaagishshira gaamate hasirootto kiiro eessi.

Woyyado suudishsha

Lekkaalli qaagishshira woyyado kiiro somate suudishsha badi. Tini buuxishshu saaxine afama dandiitannohu Kiiro soma galagalte hanafate buuxishi saaxine doorriro callaati.

Balaxe

Lekkaalli qaagishshira albaanni qolte leellishate hasirootto borro eessi.

Wirrisu ilka meessi suudishshira

Select the numbering scheme for the footnotes.

Gedenoonni

Lekkaalli qaagishshi gedensaanni leellishattora hasirootto borro eessi.

Jeefote qaagishsha

Kifilete jeefora gamba assi

Jeefote qaagishsha kifilete jeefora wori.

Kiiro soma galagalte hanafi

Jeefot qaagishshita balaxxe badootto kiironni kayisse kiiro soma galagalte hanafi.

... hanafi

Jeefote qaagishshira gaamate hasirootto kiiro eessi.

Woyyado suudishsha

Jeefote qaagishshira woyyado kiiro somate suudishsha badi. Tini buuxishshu saaxine afama dandiitannohu Kiiro soma galagalte hanafi buuxishshi saaxine doorittoro callaati.

Balaxe

Jeefot qaagishshita kiirora albaanni qolte leellishate hasirootto borro eessi.

Wirrisu ilki meessi suudishshira

Select the numbering scheme for the endnotes.

Gedenoonni

Jeefote qaagishshi gedensaanni leellishattora hasirootto borro eessi.

Please support us!