Lekkaallo

Cinaancho mayino giddo doorrotto qooli aaninni lekkaallo ledi woy hooli. Lekkaallo worrannihu woy lendannihu mittu akatinni noonsa baalunku qooli aanaati. Haaro bortaje giddo, "Gadete"qooli akati callu dirtooti. Wolu qoolu akati lexxannohu insa bortajete giddo horoonsiritto gedenaanniiti.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Header and Footer - Footer


Qaagishshu Bido

Lekkaalli leellara dandaannohu bortaje attamamate ofollonni illachira leeltuha ikkiro callaati (dandeessi illacha - Attamamate ofollo).


Buuxote malaati leellannohu qoolu akatira albaanni hige lekkaalli noosiha laweeti.

Lekkaallo hoolate,Surki - Lekkaalloyaannoha doori, aanchite lekkaallo afirino qooli akata doori. Konni qooli akata afirino qoollara baalanteera nooha qoolu lekkallo hoolloonni.

Baalunku bortajete giddo horoonsi'noonni qooli akatira lekkaallo worateno ikko worroonniha hoolate, Surki - Lekkaallo - Baalankayaannoha doori.

To format a footer, choose Format - Page Style - Footer.

Please support us!