Qaali-qummisaancho fayile Muccisi

Qaallate dirto mashalaqqisaancho fidalla ofoltanno gaara kalaqi woy muccisi. Qaali-qummisaancho fayile bortajete ledo shiqqanno wote qaalla fidalaante dirto mashalaqqqishaancho, qoolu kiiro(rra) led leellishhshanno.

Hasse Riqiwi yitanno hasaawisaanchi aana Qaalla dagganno bayicho baala kuulsiisate Baala Hasi yitanno qulfe horoonsidhe,hakkiinni hattee afirootto qaalla ledate Qummisaancho Eote Hasaawa Surkite ka'e fidalaante Qummisaanchira wori. Ikkollana, bacabortaje giddo mittu gari fidalaante qummisaancho hasirittoro,qaalla mitteegge eessa dandatto daafira,qaallate diro duucha higge horoonsiri.

Muccisate qaali-qummisaanchi hasaawi Fayile injo afirate:

  1. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type.

  2. Brreessinanni Saaxine giddo, "Fidalaante Qummisaancho" doori.

  3. Doori yaanno dargi giddo, Qaali-Qummisaancho fayile kulaancho saaxine doori.

  4. Fayilete qulfe qiphisse ,kaitto gedensaanni Haaro Woy Muccisi yannoha doori.

Qaali qummisaancho fayile konni woroonni kulloonni bare amaddino:

"Hasaancho qaale" yaannohu mashalaqqisaancho eo ikke Xawisannoh bortajete gidd malaatisattora heddottoreeti.

"Doorote Eo" yaannohu mashalaqqisaancho eo ikke xawisannohu mashalaqqisaanchu giddo daara hasirittoreeti.

1minna 2yinki Qulfe amaatto mashalaqqisaancho eooti."Hasaancho qaale" woyi "Doorote eo" 1nna 2yink Qulfe hunda cinaancheo gede ikkite dagganno.

"Fidalla fiixoonsi" xawissnnohu jajjabbanna shiimmaadda fidalla hedote giddo eessinoonni yaati.

"Qaale calla" mittu qaali callichu qaali gede asse tiro hasanno.

Qaagishshu Bido

"Fiidalla fiixoonsate" Woy "Qaale calla" doorshsha umo dandiinoha assate, waaxamanno bisicco qiphisse, kulaancho saaxine doori.


Qaali qummisaancho fayile Muccisi yitanno hasaawi Qaali qummisaanchoweelo kalaqte:

Qaali qummisaancho fayile kalaqantanno woyite konni woroonni suudisate massagaancho assaawe horoonsiri:

Search term;Doorote eo yaanno qaale hasi;1mi qulfe;2ynki qulfe;Fidalla fiixoonsa;Qaale calla

"Fidalla fiixoonsa" nna "Qaale calla" yinanni eessinannire "Dee'ni" woy kaphoho yine tirrannihu miteekkite mullicho woy zeero ikkituha ikkirooti (0). Wole baalanti amado tirrannihu "Ee" woy HALALE yineeti.

Lawishsha

Lawishshu gede,"Boston" yaanno qaale fidalaancho mashalaqqisaancho "Cities"yaanno hunda eessate, konni woroonni qaali qummisaancho fayile giddo noo xuruuri giddora ei:

Boston;Boston;Cities;;0;0

Kunino shiimmaadda fidalanni borreessammoha ikkiro "Boston" hasiranno.

"Beacon Hill" bayicho Boston giddo "Cities" hund eessate , Konni woroonni noo xuruuri giddora ei:

Beacon Hill;Boston;Cities;

Please support us!