Eo (fidalaante mashalaqqishaancho)

Fidalaantete mashalaqqishaanchi eo suudisa badi.

Tene hajajo injeesate...

Surki - Mashalaqqishaanchonna She - Mashalaqqishaanchonna Shae - Eo giggishsha (Mashalaqqishaanchu fidalla offollo gari doorroonni danaatiro) dooriSurki - Mashalaqqishaanchonna She - Mashalaqqishaanchonna Shae - Eo giggishsha (Mashalaqqishaanchu fidalla offollo gari doorroonni danaatiro) doori


Deerra

Tiro aate hasirootto deerra doori.

Deerra "S" kulannohu mitte fidale umishsha ikke hakkuno mashalaqqishaanchu eo fidalaantete badannohaati. kuri umishshubba umo dandiitte loossanno gede assate, Fidalaantete badaanchi buuxote saaxinera Suudisu dargi giddo doori.

Ganonna suudisamme

Ganote xuruuri xawisannohu mashalaqishaanchu giddo eo hiitto ikkite wole kissukki ofoltannorooti. Eote dagganno gara soorrate konni xuruuri aana noo mullicho saaxinera koode woy borro eessa dandaatto.Leddeno mullicho saaxine giddo woy koodete aana qolteno koodete qulfe qiphisi.

Borro eessi (E)

Fooliishshote umi borro surki.

Giggishshu uurro (T)

Giggishshu uurro surki. Giggishshu uurrora massagaanch bixxille worate ,Wonshate fikiima saaxine giddo fikiima doori. Giggishshu uurro offollo soorrate Giggishshu uurro offollo saaxine giddo hornya ei, , woy kulaanch saaxine diri.

Fooliishshote Qummeessa

Fooliishshote mashalaqqe surki, hakkuno fooliishshote umonna kiirooti. Fooliishshote eo saaxinera leellishattora hasirootto mashalaqqe doori.

Fooliishshote eo

Mashalaqqishaanchu eora ledate hasiroottota fooliishshote mashalaqqe doori

Deerru geeshsha keeni

Rooriidi deerranteha deerra woroogisse kalaqamino mashalaqqihaanchira leellinshoonni uduunnichchi geeshsha dirrisi.

Qoolu kiiro (#)

Eessoottohura qoolu kiiro surki.

Fikiima Akata

Doorantino ganote xuruurira suudisammete akata badi.

Muccisi

Dooramino fikiimi akata muccisa dandaattowa la'e hasaawa fani.

Fikiima wonshi

Horoonsira hasirattoha giggishshote massagaancho doori.

Giggishshu uurro ofollo

Qoolaho guraanni gatinsanni qaccenna giggishshate uurro mereero agurate xeertinye ei.

Qiniitira diri

Giggishshate uurro qiniitee gattanno qoolu qaccewa qolte diri.

Suudisa

Leella dandaannohu E# qulfe ganote xuruuri giddo qiphisittoro callaati. Fooliishshote kiiro leellishate badaanchu led woyi badaanchiweelo doori .

Deerru geeshsha keeni

Rooriidi deerranteha deerra woroogisse kalaqamino mashalaqqihaanchira leellinshoonni uduunnichchi geeshsha dirrisi.

Giggishshate ofollo borgufote hulfo akati ledo soorrama dandiitanno

Giggishshote uurro " gurayidi hulfowiinni" hornya giggishshate akati aana doorre borgufote giddo xawinsoonni garinni soorrantanno gede ofoshshiishi. Hakkuyi ka’a giggishshote uurro ofoltannohu borrote gurayidi qccera gatanno bayichi garinniiti.

Qara eora Fooliishshote Akata

Fidalaantete mashalaqqishaanchi giddo qara eora suudisammete akata badi. Mashalaqqishaanchu eo qara eowa soorrate, bortajete giddo mashalaqqishaanchoho albaanni qolte qiphisse aanchite Muccisi - Mashalaqqishaanchu Eodoori.

Fidalaante badaancho

Fidalaantete qinaawe ofollino mashalaqqishaanchi eo umi fidalla hatte kifile umi gede assite horoonsiri.

Qulfe taxxeessu malaatinni badantino

Mashalaqqishaanchu eo mittu dani xuruuri aana qineessi, taxxeessu malaattinni badaminoha.

Please support us!