Mashalaqqishaancho

Konni woroonni noo doorshi afamannohu Shaete Mashalaqqishaanchomashalaqqisaanchudani gede assite dooritto yannaraati.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Index of Tables is the selected type)


Dananna Umo

Mashalaqqisaanchu dananna umo badi.

Dana

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

Umo

Doorantino mashalaqqishaanchira umo eesse.

Angate soorrinannihura gargarre

Mashalaqqishaanchu amado soorrammakki gede hooli. Mashalaqqishaancho haaroosatto yannara mashalaqqishaanchoho angate assatto soorro ba’anno. Hoolloonni dargi giddoonni qolte worbicho goshoosha hasirittoro, - %GUMUSU'MA Borreessaancho - Suudisamme Irko yaannoha doori,aanteWorbicho hoolloonni dargi giddo - Dandeessi kulaanch saaxine yaannoha doori.

Create Index or Table of Contents

For

Bortajete mashalaqqisaancho kalaqateetirotiso woy xaa fooliishshoraatiro doori

nn..kalaqi

Gamba yee mashalaqqishaanchu suude amadate mashalaqqe badi.

Kulaancho borro

Uduunnu kulaanchi borronni mashalaqqisaancho kalaqi. Kulaancho borro uduunnichunniwa ledate,uduunnicho doori, aantete Surki - Kulaancho borroyaannoha doori.

Fuula

Mashalaqqishaanchu eora ho'roonsira hasiroottota kulaancho borro doori.

Leellinshanniwa

Mashalaqqishaanchu eora ho'roonsira hasiroottota kulaancho borro kifile doori. Konni woroonni noo shae doora dandiinanni kulaancho borro dooro dirte amaddino,Kulaancho borro kaiminni, "Lawishshu gede ikkitanno misile 24: The Sun", bayicho "Lawishshu gede ikkitanno misile 24" bayichonko kalaqamino, qoleno "The Sun" horoonsiraanchunni ledamino.

Leellinshanni dirtote saaxine giddo kifilla

Mashalaqqishaanchu giddo eo

Maqishshu borro

Misilete akati leellishshinni 24: The Sun

Fuulanna Kiiro

Misilete akati leellishshinni 24

Kulaancho borro

The Sun


"Kulaancho borro" dooritto ikkiro, borrote giddo horoonsi'nanni malaatinna foonqe mashalaqqisaanchu eo giddo kulaancho borrote hanafora dileeltanno.

Object names

Uduunnu su'minni mashalaqqisaanchu eo kalaqi. Dooyyishaanchu giddo uduunnichu su'ma la"a dandaatto, lawishshu gedera, qolteno eigaru mayino giddo insayi soorri.

Please support us!