Mashalaqqishaanchu Eo Surki

Doorantino borro mashalaqqisaanchu gede woy furchote gede eo gede assite malaatisi.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Surki fani uduunni gaxa, qiphisi

Bido

Eo


To edit an index entry, place the cursor in front of the index field, and then choose Edit - Reference - Index Entry...

Mashalaqqishaanchu Eo Surki hasaawa agura dandaatto bayichonko fante eo dooranna surka dandaatto.

Index entry dialog

Doorsha

Mashalaqqishaancho

Select the index that you want to add the entry to.

Eo

Bortajete giddo doorantino borro leellishi. Hasirittorot, mashalaqqisaanchu eora babbaxxino qaale eessa dandaatto. Bortajete giddoti doorantino borro disoorrantanno.

1mi qulfe

Kawiicho eessootto qaalira haaro doorshi cinaancho eo loosi. Lawishshu gedera, "qiidado" doorittoha ikkironna, "diilallo" yaannoha 1mi qulfe gede assidhe eittoha ikkiro, mashalaqqisaanchu eo "diilallo, qiidado" ikkitanno.

2kki qulfe

Haaro doorshakki 1mi qulfekkira cinaanchu-cinaanchi eo assi. Lawishshu gedera, "qiidado yaannoha"yaannoha doorite, "diilallo" yaannoha e'e 1mi qulfe gedenna "hawaddo" 2kki qulfe gede, mashalaqqishaanchu eo "diilallo, hawado, qiidado" ikkitanno.

Nabbawate orte

Waaxantino woy fiixoontino eora nabawate orte eessi. Lawishshu gedera, Jaappaannete kanji qaale coyi'nanni gari lamu aliidi garinni woshshinanniha ikkiro, hakkonne woshshinanni gariha suwashsho yaatto katakaanu qaali gedeeha eessi. Hakku Kanji qaali qolenni nabbanbannisi orti eo garinni kuusamanno. Kuni doorshi afamannohuno Isiyu afii kaa'lo dandiiha ikkiro callaati.

Qara Eo

Doorantino borro fidalaante mashalaqqisaanchi giddo qara eo assi. $[ofiisesu'ma] mashalaqqisaanchu giddo wole eonni roore qara eo babbaxitino suudishsha qoolu kiiro leellishi.

Deerra

Entries using the paragraph format "Heading X" (X = 1-10) can be automatically added to the table of contents. The level of the entry in the index corresponds to the outline level of the heading style.

note

Kuni doorshi afamara dandaannohu furchotenna horoonsiraanchu woyyeesso mashalaqqisaanchi eo callahooti.


Baalante mittu gari borrora losiisi

Bortajete giddo doorantino borro wole baalanta ikkito bayichonko malaatisi. Borro umaalloonni, lekkaallo, xiyyonna, kulaancho borro di amadanno.

Assishsha Eote konni hasaawi giddo angatenni eessoottota horoonsira didandaatto.

tip

Mashalaqqishaanchu giddo borrote sa'anno gara baalantaikkito eessate, borro doori, Muccisi - Hasi & Riqiwi yaannoha door, aantete Baala hasi yaannoha qiphisi.hakkiinni aanchite Surki - Mashalaqqishaanchonna Shae - Eoyaannoha doori aantete Surkiyaannoha qiphisi.


Fidalla fiixoonsi

Matches the exact character provided in the Find box without considering any alternative case matches.

wo'ma qaalla calla

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Surki

Borrokki giddo mashalaqqisaanchu eo malaatisi

Cufi

Hasaawa cufi.

Haaro horoonsiraanchu woyyeesso

Haao mashalaqqisaanchu woyyeesso kalaqi yaanno hasaawa dialogwoyyado mashalaqqisaancho kalaqa dandaattowa fani.

Su'ma

Enter a name for the new user-defined index. The new index is added to the list of available indexes and tables.

Furchonna Mashalaqqishaancho horoonsira

Please support us!