Qoolu Balaxi-illacha

Balaxi-illachunnita attamamino qoola leellishaaha woy balaxi-illacho cufaaha.

Tene hajajo injeesate...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Print Preview


Qoolu Balaxi-illachi gaxi aana botajete qooli giddoonni goshooshate woy bortage attamate bido horoonsiri.

Qoleno qoolu giddoonni goshooshate PAGE UP qulfenna PAGE down qulfe xiiwa dandaatto.

Qaagishshu Bido

Qoolu balaxi-illachi aana nootto ikkiro bortajekki muccisa didandaatto.


Please support us!