LibreOffice Shallago Kaa'lowa hawalle daggini

LibreOffice Shallagonni Hiittoonni Loonsanni

LibreOffice Shallago horoonsirate hajajubba

LibreOffice Shallagote Akatta

Afirimalu Maqishshi Shaubba

Bisiccota

LibreOffice Shallago Lawishsha

Chemical Formulas Examples

LibreOffice Shallagote Mayinubba, Uduunnigaxubba, nna Qulfubba

Mayinubba

Uduunnigaxubba

Afirimalu Muraasi Qulfuwa

Have a look at www.dmaths.org for a set of additional LibreOffice Math icons and macros.

Help about the Help

Ka'lo amuraatu pirogiraame aana gadete qineessubba maqissanno. Kuullate xawishsha, mawusete loossa, woy woloota qinoote uduunni pirogiraamekkira nna amuraatikkira babbaxxa dandaanno.

Please support us!