LibreOffice Shallago horoonsirate hajajubba

ra kaa'lote qooli aana$[biirotesu'ma] xaphooma baala loosa dandiitano mojula rosiisanota afi'ra dandaato, hatino xulaalotunna mayinootu ledo loosanota, rosicheesa $[biirotesu'ma], tajete buicho, cibboolanna goshooshe tuga.

Wole mojulanni kaa'lo hasi'rtoro, doyyishshu dargi xaadi saaxine hatene mojule ofola soori.

Afirimalubba Ea nna Muccisa

Borro ea

Gadete sonubba soorramme

Xuruuru taubba Ea

Angateni dirroonni afirimalu bissa

Gumullatenni loosa

Gombote giddo afirimalu bissa makamme

Gombuwate Surkamme

Hedubba ea

Muraasubba (LibreOffice Shallago Injaawa)

Please support us!