Malaatta Muccisi

Malaattate gmbooshshi giddo malaatta ledate konne hasaawa horoonsiri, malaattate gambooshshe muccisate, woy malaatta riqiwaano muccisate yaate. Qolteno haaro malaatu gambooshshe xawisa dandaatto, malaattate su'ma gaami,woy noo malaati gambooshshi soorrate.

Tene hajajo injeesate...

Choose Tools - Symbols - Edit


Akkala Malaatta

Xaa malaati su'ma soorri. Malaate, malaati su'ma, malaatu eino gambooshshi hasaawu saaxinera hundaho gura widiidi balaxi illachira leellanno.

Akkalu Malaati Gambooshshe

Tini dirtote saaxine xaa malaati gambooshshi su'ma amaddino. qolteno hasirittoha ikkiro, babbaxxino malaati gambooshshe doora dandaatto.

Malaate

Xaa malaati gambooshshi giddo malaattate su'ma diri. Dirtote giddonni mitto su'ma doori woy mitto haaro ledamino malaati su'ma attami.

Haaro Su'ma Leda

Mitte malaattate gaamo giddo mitto malaate ledate, borrangicho Borrangichu saaxine giddonni doori, aanchiteno malaattate heleqqo giddo malaate qiphisi. Malaatu saaxine giddo, malaateho haaro su'ma attami. Malaatu gambooshshi dirto saaxine giddo, malaatu gambooshshe doori, woy haaro malaatu gambooshshe kalaqate haaro su'ma attami. Qiniitiidi balaxi illachi heleqqo hakkonne dooritto malaate leellishanno. Ledi hakkiinni aanchite EEqiphisi.

Malaatunniha Su'ma Soorra

Malaatu su'ma soorrate, akkala su'ma Akkala malaati dirto saaxine giddonni doori. Aanchite haaro su'ma Malaatu saaxine giddo eessi. Hasi'nanni fikiimi balaxi illachu xullaallo giddo heerasi Soorri ilka qiphisakkira balaxxe buuxi. EEqiphisi.

Malaati Gambooshshe

Malaatu gaambooshshi dirto noo malaati gambooshshi su'ma amaddino. Malaatu gambooshshe soorra woy haarro kalaqa dandaatto.

Haaro Malaatu Gambooshshe kalaqa

Haaro malaatu gambooshshe kalaqate, su'masi Malaati Gambooshshe saaxine giddo attami qolteno ajay ajiro mitto su'ma ledi. Hasaawa cufate EE Qiphisi. Haaro malaati gambooshshi hakkawoyite haaru su'mira woroonni afamanno.

Borrangicho

Xaa borrangicho su'man leellishanno hattono addi addi borrangicho doodhatto gede dandiissannohe.

Cinaancho gambooshshe

Malatiweelo borrangicho Borrangichu dirto saaxine giddo dooroottoha ikkiro , Yunikooddete cinaancho gambooshshe doora dandaattoha ikkanna haaro woy muccisa worate dandaatto. Cinaancho gambooshshe doorsha doortanni noottoha ikkiro, tenne haaro xaa malaati cinaancho gambooshshiha ikkitino malaatta baala aliidi malaattate dirtowa leellinshanni.

Style

Xaa fikiimi dani leellishamino. Mitto dirtote saaxinenni dooratenni fikiimu dana soorrate dandaatto.

Ledi

Xaa malaati gambooshshiwa xullaallote qiniiti balaxi illachiwa malate ledde leellishate konne ilka qiphisi. Hakka woyite Malaatu dirto saaxinera leellanno su'mira hundaanni suuqamanno . Su'maMalati woy Malati gambooshshi hunda konni ilkiwa horoonsirate dandaate bada noohe. Su'ma mitteenge calla horoonsi'nanni.

Soorri

Konne ilka malaati leellishu xullaallote balaxi illachi giddo su'ma soorrate (akkalu su'mi Akkala malaati dirto saaxine) giddo Malaatu dirto saaxinera eessootto haaru su'mi ledo qiphisi.

Malaate Wole Malaatu Gambooshshiwa Milli assa

tip

Lawishshunninte gede, jawa ALPHA "Girike" gambooshshiwiinni "Addinni" ikkitino gambooshshiwa soorrate, akkala gambooshshe (Girike) doorte aanchite ALPHA malaate lamenta sammote noota dirtote saaxine horoonsidhe doori. Malaatu garayidi balaxi illachi widoonni daannohe. Malaatu gambooshshe dirto saaxine giddo, "Addi" gambooshshe doori. Soorri qiphise aanchiteno EEqiphisi. Xa ALPHA malaati "Addi" malaati gambooshshi giddo calla heeranno.


Huni

xaa malaati gambooshshwiinni malaati leellsha xullaallote gura balaxi illachi aaninni hoolate qiphisi. Golamate xa'mo di-heedhanno .Malaatu gambooshshita goofimarchoho gatino malaate huna qole malaatu gambooshshe hunate.

note

Hiittee soorrono suuqittokki hasaawa cufate Aguri baxito yannara qolte qiphisa dandaatto.


Please support us!