Sonna

Attamantino hajajo (jota)

Symbol in Elements pane

Tiro

acute

Icon

Bicamme fikiimaho aleenni qolle qiniitee`

bar

Icon

Haawiittaamo gaxa fikiimi aleenni

bold

Icon

Kee'misa

breve

Icon

Sammote fanancho digaana fikiimi aleenni

check

Icon

Woriidi qalchi aliido

circle

Icon

Doyicho fikiimaho aleenni

color

kuulu hajajaanchi fikiimu kuula soorranno; balaxxe kawa ka'a yiittokki kuulu hajajajoHajajote xullaallo giddo ei . Hakkiinni aanchite hasiratto kuula (kolishsho, waajjo, daama, linxo, duumo, gordu kuula, haanja,woy baqqala) su'miwa ei. hakkuyi gedensaanni kuulasi soorrate hasirootto fikiimiwa ei.

dddot

Icon

Sase bixxille fikiimu aleenni

ddot

Icon

Lame bixxille fikiimu aleenni

dot

Icon

Bixxille fikiimu aleenni

grave

Icon

Bicamme fikiimaho woroonni qolle qiniitee`

hat

Icon

"Qalcho" fikiimu aleenni

ital

Icon

Haawiittaame borro

nbold

Kee'misate sona/akata huni

nitalic

Borro haawiittaame assate sona/akata huni

overline

Icon

Haawiittote gaxa fikiimu aleenni

overstrike

Icon

Haawiittote gaxa fikiimu giddonni

phantom

Icon

Illete leellannokki fikiima

tilde

Icon

Shiikkote malaate fikiimu aleenni

underline

Icon

Haawiittaamo gaxa fikiimi woroonni

vec

Icon

Vekiterete worbicho fikiimi woroonni

widehat

Icon

hala'lado qalcho, fikkimu geeshshi ledo xaaddanno gede injeessi

widetilde

Icon

hala'lado shiikkote malaate, fikkimu geeshshi ledo xaaddanno gede injeessi

widevec

Icon

hala'lado vekiterete worbicho, fikkimu geeshshi ledo xaaddanno gede injeessi


Please support us!