Bisiccota

Kuni doorote dirtooti, afirimalu giddo surka dandiinanni assishsha, malaalttanna suudisate doorsha.

Gamalawishshoota doorshu mereero heeranno badooshshi geeshshi mageeshshaatiro.

Kifilenniti xullaallo lamewa beehantanno. Malaate xullaallo sammote/ali balla qiphisa xullaallote woriidi darati aana malaate hoffayido leellishsha.

Eigaru gari mayino Hajajote widoonni cinaancho mayino giddo xullaallora Mittu gari assishsha afira dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

Illacha - Miilla


Mittinaatu/Laminaatu Assaano

You can choose various unary and binary operators to build your LibreOffice Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The context menu of the Commands window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the Commands window.

Fiixooma

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Gambooshshu Assishsha

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Assishsha

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Assaano

You can choose among various operators to structure your LibreOffice Math formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the context menu of the Commands window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Attributes

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

Gombo

You can choose among various bracket types to structure a LibreOffice Math formula. Bracket types are displayed in the lower part of the Elements pane. These brackets are also listed in the context menu of the Commands window. All brackets that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Suudishsha

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Wole Malaatta

Xaadooshe afirinokki shallagote malaate leellishi.

LibreOffice Shallago Lawishsha

Konni woroonni nooti LibreOffice Shallagogiddo akeeka afirmali dirtooti.

Afirimali Maqishshi Shae

Tini maqishshu kifile duuchcha assaanote, assishshu, malaattatenna suudisate akatta LibreOffice Shallagogiddo heedhannori dirto amaddino. Duucha leellinshoonni hajajo Bisiccootu xullaallo giddo bido horoonsi'ne surkate surkinanni woy Hajajote xullaallota ei gari mayino horoonsi'ne surkinanni.

Please support us!