Xuruuraasine

Isilaade kalaqatto yannara irko ikkitannohe gede hossichanna haawittote xuruuraasine LibreOffice suude kalaqate loosidargira guranna sammote qooxora horoonsira dandaatto. Isilaadete darga wonshite amaddanno xuruuraasine kifilla waajjote.

Tugote Bido

Uduunne dooratto woyite, waatisi xuruuraasinete aana odole lami xuruuri gede ikke leellanno. Mucci yiino garinni uduunnichu geeshsha soorrate, lamunku leellanno xuruuri giddonni mitto xuruuraho haaru dargira qolte goshooshi.


Isilaadete aana boorrote uduunnicho dooratto woyite, hulfootunna giggishshu haawittote xuruuraasinchi aana leellanno. Borrote uduunnichira hulfo woy giggishshu qineesso soorrate, hulfote woy giggishshu malaatisaancho/kuulsiisaancho xuruuru aana haaru dargira goshooshi.

Qolteno kipheenyu xuruura xuruuraasinchu aaninni isilaadekki uduunnu aana dirate kaa'lannohe gede goshoosha dandaatto. Xuruuraasincho horoonsiratennixuruuru kipheenya surkate, xuruuraasinchu qooxo isilaadete giddora goshooshi.

Xuruuraasine leellishate woy maaxate, Illacha - Xuruuraasinedoori.

Xuruuraasinchoho safarate bikkasi badate , xuruuraasinchoho qiniiteenni qiphisi, aanchiteno dirtote giddonni haaro safaraancho doori.

Xuruuraasinenniha kaima (0 naxiwe) soorrate, lamu xuruuraasine xaaddinowa sammote gurayidi erora loosudargiwa qolte goshooshi. Hossichunna haawiittote massago dagganno. Hossichunna haawittote xuruuri massago hasiratto haaro kaima ikkitahe geeshsha goshoosha uurrissooti, hattono qolte faccishi. Xuruuraasinete kaima gadete hornyira marqineessate, gutu xaadinaxiwewa lameegge qiphisi.

Isilaadedete gato qacce soorrate, xuruuraasine giddo waajjo dargita qooxo goshooshi.

Please support us!