Isilaade leellishi Gaxa

Isilaade leellishi gaxi isilaadete badaanchi leellishi ledo fananno.

Qajeelshu yanna

Woriidi gura cawe giddo yannate kiiraanchinni isilaade hanafanno.

Bido

Qajeelshu yanna

Isilaade Leellishi/Maaxi

Doorantino isilaade maaxanno ikkinohura isilaade leellishi yannara dileellanno.

Bido

Isilaade Leellishi/Maaxi

Isilaadubba Haawiittimmate Kiironni

Isilaadete diraanchi giddo mitte mittente haawiittimma aana leellishate isilaadubbate kiiro ei.

Please support us!