Isilaadubbate giddo Isipiriidishituwate ledamme

Biinfillu isilaadubbakki woy misilete qoollakki giddora isipiriidishitte surkate babbaxxitino doogga loosaansa dandaatto:

 1. Kaimu shae surki - daata bisiccuwate giddora eessi nna Loossate Heleqqo aana Shaete Akeeki kifile horoonsidheshiwote suudisamme loosaansi.

 2. Haaroo shae OLE uduunnichi gede surki woy noo fayile OLE uduunnichi gede surki - isipiriidishittete fayile giddo muli daattira suwashsho xaadisaancho ikkannoha fayilete xaadisate bada dandaatto.

Kaimu shae surkamme

 1. Shae surkate hasiratto darga Biifado isilaadewa woy misilete qooliwa hari.

 2. Shae surkate Surki - Shae doori woy margeessu uduunnigaxi aana Shaete bido horoonsiri.

 3. Shae lameegge-kisi nna daata bisiccuwate giddora eessi woy qa'misi.

 4. Boode bisiccote amadubba doori nna eigaru mayino fanate qiniiteenni-kisi. Bisiccote amadubba, lawishshaho borangichu bikka nna xuruuru foonqe soorrate hajajubba doori.

 5. Shaennita eigaru mayino fanate shaete faro qiniiteenni-kisi. Shaete su'manna xawishsha eate, woy haawiittimmoota woy caccafoota wolootu hajajubba mereero taalino garinni tuqisate, shaennita eigaru mayino horoonsiri.

 6. Eigaru mayino fanate wolootu hajajubba mereerinni haawiittimmoota woy caccafoota surkate woy hunate dandaatto darga boode bisiccuwa doori nna qiniiteenni-kisi.

  Bisiccuwate shoolimidaadu darga doorate, shoolimidaadoho mitte cawe giddo bisiccowa mu'lisi, mawusete ilka worora amadi, nna mawuse shoolimidaadoho gurchu cawewa goshooshi, aanchite mawusete ilka aguri.

  Mitte bisicco doorate, hatte bisiccowa mu'lisi, maawusete ilka worora amadi, nna maawuse aantaancho bisiccowa nna badhera goshooshi, aanchite mawusete ilka aguri.

Haaroo isipiriidishitte OLE uduunnichi gede surkamme

Isilaadete OLE uduunnichi gede LibreOffice Calc isipiriidishitte fano darga leda dandaatto.

 1. Isipiriidishitte surkate hasiratto dargi isilaadewa hari.

 2. Choose Insert - OLE Object - OLE Object. Click Create new and select the LibreOffice Spreadsheet. Click OK. Click in the spreadsheet to enter your data.

 3. Isilaade illachishate isipiriidishittete gobbaanni kisi.

Bisiccuwate bikki soorramikkinni isipiriidishittete bikka soorrate, isipiriidishitte lameegge-kisi, nna aanchite cawete kasa goshooshi. Isipiriidishittete bisicuwa bikka soorrate, isipiriidishitte kisi, nna aanchite cawete kasa goshooshi.

Fayiletewiinni isipiriidishittete surkamme

Noo isipiriidishitte isilaadekki giddora surkatto yannara, orijinaale isipiriidishitte fayile aana kalaqantino soorrubba isilaadekki aana diyanneessantanno. Dandaatto, ikkollana, isilaadekki giddo isipiriidishittete soorro kalaqi.

 1. Isipiriidishitte surkate hasiratto dargi isilaadewa hari.

 2. Choose Insert - OLE Object - OLE Object.

 3. Fayiletewiinni kalaqiedoori, nna Hasikisi.

 4. Surkate hasiratto fayile leellishi, nna aanchite OKkisi.

  Fayile suwashshu xaadishshi gede surkate Fayilete xaadisi buuxote saaxine xaadisi.

note

Giddo isipiriidishitte isilaadekki giddora surkantino. Leellitino shitte soorrate hasirittoro, isipiriidishitte lameegge-kisi, nna aanchite babbaxxitino shitte doori.


Please support us!