Isilaadete Leellishi Leellishamme

Isilaade leellisha hanafate babbaxxitino doogga heera. Isilaadete leellisho mitteegge hadhuro, qorqorshu xiiwamme qulfubba adha woy maawusete ilkuwa kisa dandaatto.

Gadetenni, isilaadete leellisho baala wote umi isilaadenni hanaffanno. Angatenni isilaadubbate giddoonni jeefote isilaade geeshsha luphisi. Hakkuri qineessubba soorra dandaatto.

Isilaadete Leellishi Haramme

tip

Press Esc to abort the slide show before its end.


Batinye roore qulfubba isilaadete leellisho qorqoriraheedhanno. Qolteno eigaru mayino horaame hajajubba ledo fanate qiniiteenni-kisa dandaatto.

Umi-loosaanchi isilaadete leellisho leellamme (kiosk gara)

Aantaancho isilaade isilaadera umi-loosaanchi soorrora, mitte mittente isilaadete reekko gaami.

  1. Open the Slide Transition sidebar deck.

  2. In the Advance Slide area, click After and enter a time duration.

  3. Click Apply Transition to All Slides.

tip

Aantaancho isilaadewa luphisate ayee isilaadera babbaxxitino yanna gaama dandaatto. wirromacciishshate yannubba akati taalo yanna afirate kaa'lannohe.


Baala isilaadubba leellituhu gedensaanni umi isilaadera luphisate, umisinni wirro higate isilaadete leellisho qineessa noohe.

  1. Isilaadete Leellisho - Isilaade Leellisho qineessubbadoori.

  2. In the Presentation Mode area, choose Loop and repeat after and set the duration of the pause between shows.

Fayiletewiinni isilaadete leellisho haramme

LibreOffice hajajote woyyimmawiinni, eishshunni aaninoha -leellishi nna Biifado fayilete su'ma hanafa dandaatto. For example, fayile hanafate fayilete su'ma.odp hajajote woyyimmanni, aantino hajajo ei:

soffice -show filename.odp

Kuni harumi amuraatikira giddo pirogiraamete harumi gede hadamanno, nna fayiletesu'mi.odp xaa furcho giddo leellanno.

Please support us!