Isilaadete Leellishi Leellishamme

Isilaade leellisha hanafate babbaxxitino doogga heera. Isilaadete leellisho mitteegge hadhuro, qorqorshu xiiwamme qulfubba adha woy maawusete ilkuwa kisa dandaatto.

Gadetenni, isilaadete leellisho baala wote umi isilaadenni hanaffanno. Angatenni isilaadubbate giddoonni jeefote isilaade geeshsha luphisi. Hakkuri qineessubba soorra dandaatto.

Isilaadete Leellishi Haramme

Tugote Bido

Umi isilaade darga xaa isilaadewiinni hanafate hasirittoro, - LibreOffice Biinfille - Xaphooma doori nna Baala woyite Xaa Qoolinnidoori.


Tugote Bido

Goofate balaxxe leellisha gufisate Esc xiiwi.


Batinye roore qulfubba isilaadete leellisho qorqoriraheedhanno. Qolteno eigaru mayino horaame hajajubba ledo fanate qiniiteenni-kisa dandaatto.

Umi-loosaanchi isilaadete leellisho leellamme (kiosk gara)

Aantaancho isilaade isilaadera umi-loosaanchi soorrora, mitte mittente isilaadete reekko gaami.

  1. Open the Slide Transition sidebar deck.

  2. In the Isilaade luphisi dargi giddo, Umi-loosaanchi gedensaannikisi, nna yannate keeshsho doori.

  3. Baalaho Isilaadubbara loosaansikisi.

Tugote Bido

Aantaancho isilaadewa luphisate ayee isilaadera babbaxxitino yanna gaama dandaatto. wirromacciishshate yannubba akati taalo yanna afirate kaa'lannohe.


Baala isilaadubba leellituhu gedensaanni umi isilaadera luphisate, umisinni wirro higate isilaadete leellisho qineessa noohe.

  1. Isilaadete Leellisho - Isilaade Leellisho qineessubbadoori.

  2. Borrote dargi giddo, Umikkinni kisi nna leellishubbate mereero uurrate yanna doori.

Fayiletewiinni isilaadete leellisho haramme

LibreOffice hajajote woyyimmawiinni, eishshunni aaninoha -leellishi nna Biifado fayilete su'ma hanafa dandaatto. For example, fayile hanafate fayilete su'ma.odp hajajote woyyimmanni, aantino hajajo ei:

haruma -fayiletesu'ma leellishi.odp

Kuni harumi amuraatikira giddo pirogiraamete harumi gede hadamanno, nna fayiletesu'mi.odp xaa furcho giddo leellanno.

Please support us!