Attamammete Shiqishshubba

Gadete attamaanchi qineessubba

 1. To set the default printing options for LibreOffice Impress, choose - LibreOffice Impress - Print.

Xaa shiqishshira attamaanchu doorubba qineessamme

 1. Fayile - Attamidoori.

 2. LibreOffice Biinfille woy Doorubbate giggishshi qoola kisi, nna aanchite attamaanchu doorubba doori.

  These settings override the default printer options in - LibreOffice Impress - Print for the current print job only.

Angate borruwara attamami ofolla dooramme

 1. Fayile - Attamidoori.

 2. Attami hasaawira, Xaphoomu giggishshu qooli aana, Bortajete dirtosaaxinewiinni "Angateborruwa" eo doori.

 3. Woraqatu qooli kiironni attamate isilaaduwate kiiro doori.

Angate borrowara attamate dooruba tiramme

 1. Angateborrowa giggishsha kiis.

 2. Umaalli nna Lekkaalli hasaawi saaxine fanate Surki - Qoolu Kiiro doori.

 3. Angateborruwaraumaalli nna lekkaalli borro eate Qaagishuwa nna Angateborruwa kisi.

  You see four areas on this dialog with check boxes for Header, Date and time, Footer, and Page number. These four areas correspond to the four areas in the corners of the master handout view.

 4. Umaallohor, lekkaallira, nna barraho borro ei. Qoolu kiiro saaxine buuxi, Angate borrora qoollate kiiro aa hasirittoro. Umaalli buuxote saaxineumaalli borrokki attamantanno gede hasirittoro dandeesamase buuxi.

 5. Baalaho loosaansikisi.

  The fields in the master handout view on screen are not updated, but the text that you entered will be printed.

Angateborruwa woy qaagishshubba attamamme

 1. Fayile - Attamidoori.

 2. Bortajete dirtotesaaxine kisi nna attamate ummate dana doori.

 3. Angateborruwa woy Qaagishuwa doori nna mitte mittente qooli woraqati aana attamate isilaadubbate kiiro doori.

tip

Attamamino woraqati qoolla aana isilaadubbate wole ofolla hasirittoro, isilaadubba Angateborro illachi gaangaawira harisate maawuse horoonsiri.


Isilaadubbate hakkageeshshi attamamme

 1. Illacha - Isilaadete Diraanchodoori.

 2. Shifte worora amadi, nna attamate hasiratto isilaadubba hakkageeshsha kisi.

 3. Fayile - Attamidoori.

 4. Hakkageeshshu nna hinkiiluwate dargi giddo, Isilaadubbakisi.

 5. Attamate hasirattota isilaadete kiirra ei, nna OKkisi.

Please support us!