LibreOffice Biinifille horoonsirate hajajubba

ra kaa'lote qooli aana$[biirotesu'ma] xaphooma baala loosa dandiitano mojula rosiisanota afi'ra dandaato, hatino xulaalotunna mayinootu ledo loosanota, rosicheesa $[biirotesu'ma], tajete buicho, cibboolanna goshooshe tuga.

Wole mojulanni kaa'lo hasi'rtoro, doyyishshu dargi xaadi saaxine hatene mojule ofola soori.

Shiqishshu leella nna attamamme

Isilaadete Leellishi Leellishamme

Isilaadete Aante Soorramme

Kankisamme Isilaade Reekkubba

Changing the Background Fill

Woyyado Isilaade Leellisho Kalaqamme

Qulfebadirinni kee'misa

Isilaadete soorrubba yanna wirro macciishshi

Ajino Daatinni Rahado Attamamme

Kankisamino Uduunne nna 3D Uduunne

Animating Objects in Presentation Slides

Kankisantino GIF Misilla kalaqamme

GIF Suudishshi giddo kankichimmootu soqqamme

Hundixuruurammete Uduunni Dooramme

2D uduunne gombuwate, batinye midaaddara, nna 3D uduunnira soorra

Abba nna Sowa

HTML Fayilla Shiqishshubbate giddora Abba

Loading Color, Gradient, and Hatching Palettes

Hogowamme Xuruura nna Worbichu Akatta

Attamammete Shiqishshubba

Woraqatu bikkanni qixxisate Isilaadete attammamme

Wole suudishshubba giddo suuqantino bortajubba fanamme

Bortajubba Wole Suudishshubba giddo Suuqa

Uduunne

LibreOffice Biinfilli giddomuraasu qulfubba horoonsira

Gaamamme Uduunne

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Suudishshu kuuli-burushenni sonubbate galchamme

Bortajete suwashsho suudisamme loosa agura

Changing the Background Fill

Adding a Header or a Footer to All Slides

iraafichote Borro Misilera Borangichulooso

Qulfebadirinni kee'misa

Misilete Gombuwa

Gombuwate Muccisamme

Xallibixxiluwa horoonsira

Insert Slide from File

Isilaadubbate giddo Isipiriidishituwate ledamme

Borrote Fikiimooti Misilete Uduunni giddora soorramme

Bitimaappete Misile Worbichu Giraaficho giddora Soorra

Uduunnigaxa horoonsiratenni xuruuru akatta loosaansimma

Defining Arrow Styles

Xuruuru Akatta Tiramme

Please support us!