2D uduunne gombuwate, batinye midaaddara, nna 3D uduunnira soorra

You can convert two-dimensional (2D) objects to create different shapes. LibreOffice can convert 2D objects to the following object types:

Lamu danubba 3D udunnnne

Uduunnicho gombote suudira soorrate:

  1. Isilaadete woy qoolu aana 2D uduunnicho doori.

  2. Uduunnicho qiniiteenni-kisi nna Soorri - Gombotedoori.

Uduunnichu suude soorrate, bixxilluwate bidoBido on the Misilete uduunnigaxi aana kisi, nna uduunnichu kassa goshooshi. Qolteno gombote suude soorrate kasunnita qorqorshu bixxilluwa goshoosha dandaatto.

2D uduunnicho batinye midaaddara soorrate:

  1. Isilaadete woy qoolu aana 2D uduunnicho doori.

  2. Uduunnicho qiniiteenni-kisi nna Soorri - Batinye midaaddaradoori

Uduunnichu suude soorrate, bixxilluwatebidoBido Misilete uduunnichigaxi aana kisi, uduunnichu kassa goshooshi.

2D uduunnicho 3D uduunnichira soorrate:

  1. Isilaadete woy qoolu aana 2D uduunnicho doori.

  2. Hunicamme Fanate/Cufate bidoIcon Misilete gaxi aana kisi, woy uduunnicho qiniiteenni-kisi nna Soorri - 3Ddoori.

3D uduunnichi akatta muccisate, Xuruura nna Wonshate uduunnigaxa nna 3D Qineessubba uduunnigaxa horoonsiri.

Tugote Bido

Borrote uduunnicho 3D soorrate, Borangichuloosi iconBido Misilete uduunnigaxi aana horoonsiri.


2D uduunnicho 3D doyishshu uduunnichira soorrate:

3D doyishshu uduunnichi dooramino uduunnicho umisi hossimmate daabbira doyissatenni kalaqamanno.

  1. Isilaadete woy qoolu aana 2D uduunnicho doori.

  2. Uduunnicho qiniiteenni-kisi nna Soorri - 3D doyishi uduunnichiradoori

3D uduunnichi akatta muccisate, Xuruura nna Wonshate uduunnigaxa nna 3D Qineessubba uduunnigaxa horoonsiri.

Tugote Bido

2D uduunnicho roore xurqa suude kalaqate soorrate albaanni doyiissa dandaatto.


Please support us!