Umi Deerra

Xaa isilaade leellishora isilaadubbate umma agurranna isilaadennita baala umaallubba maaxanno. Maaxantino umaallubba isilaadete umi albaannikolishshu xuruurinni leellitanno. Umaallubba leellishate, Baala Deerrubba bido kisi.

Icon First Level

Umi Deerra

Please support us!