Shoolimidaadubba

Woyyado uduunnigaxa horoonsiratenni, Shoolimidaadubbate uduunnigaxa leda dandaatto.

Doyiicho Cawubba Kalaqamme

Shoolimidaado

Bortajete giddo goshooshatto darga wo'mino shoolimidaado misilanno. Shoolimidaadu cawe worate hasiratto darga kisi nna hasirootto bikka loosate goshooshi. Godeessamme misilate, goshooshatto giishsha shifte worora amadi.

Bido

Shoolimidaado

Godeessamme

Bortajete giddo goshooshatto darga wo'mino godeessamme misilanno. Godeessammete cawe worate hasiratto darga kisi nna hasirootto bikka loosate goshooshi. Godeessamme misilate, goshooshatto giishsha shifte worora amadi.

Bido

Godeessamme

Doyichaame Shoolimidaado

Bortajete giddo goshooshatto darga doyichaame shoolimidaado misilanno. Doyichame shoolimidaadu cawe worate hasiratto darga kisi nna hasirootto bikka loosate goshooshi. Godeessamme misilate, goshooshatto giishsha shifte worora amadi.

Bido

Doyichaame Shoolimidaado

Doyichaame Godeessamme

Bortajete giddo goshooshatto darga doyichaame godeessamme misilanno. Doyichame shoolimidaadu cawe worate hasiratto darga kisi nna hasirootto bikka loosate goshooshi. Doyichaame godeessamme misilate, goshooshatto giishsha shifte worora amadi.

Bido

Doyichaame Godeessamme

Shoolimidaado, Wo'mitinokkita

Bortajete giddo goshooshatto darga mullicho shoolimidaado misilanno. Shoolimidaadu cawera worate hasiratto darga kisi nna hasirootto bikka loosate goshooshi. Godeessamme misilate, goshooshatto giishsha shifte worora amadi.

Bido

Shoolimidaado, Wo'mitinokkita

Godeessamme, Wo'mitinokkita

Bortajete giddo goshooshatto darga mullicho godeessamme misilanno. Godeessammete cawe worate hasiratto darga kisi nna hasirootto bikka loosate goshooshi. Godeessamme misilate, goshooshatto giishsha shifte worora amadi.

Bido

Godeessamme, Wo'mitinokkita

Doyichaame Shoolimidaado, Wo'mitinokkita

Bortajete giddo goshooshatto darga mullicho doyichaame shoolimidaado misilanno. Doyichame shoolimidaadu cawe worate hasiratto darga kisi nna hasirootto bikka loosate goshooshi. Godeessamme misilate, goshooshatto giishsha shifte worora amadi.

Bido

Doyichaame Godeessamme, Wo'mitinokkita

Doyichaame Godeessamme, Wo'mitinokkita

Bortajete giddo goshooshatto darga mullicho doyichaame godeessamme misilanno. Doyichame shoolimidaadu cawe worate hasiratto darga kisi nna hasirootto bikka loosate goshooshi. Doyichaame shooli midaado misilate, goshooshatto giishsha shifte worora amadi.

Bido

Doyichaame Godeessamme, Wo'mitinokkita

Please support us!