Xalli bixxilluwate Gaxa

Xallibixxillete akatta surki woy soorri. Xallibixxille muccisamme xaadisaanchu xuruura xallatto dargaati. Gadetenni, LibreOffice xallibixxilleusuramme shoolimidaado kalaqoottohu baalu uduunnichira mitte mittente isilaade mereero umisinni woranno.

Tene hajajo injeesate...

Misilete Gaxi aana Amadisiishshu Bixxilluwa bido kisi


Uurritannokkichaarte kalaqamme

Xalli Bixxille Surki

Uduunnicho kisoottohu giddo xallibixxille surkanno.

Bido

Bixxille surki

Raga Gurara Fuli

Xaadisaanchudoorantino xallibixxille gura qacceenni amadisiisanno.

Bido

Raga Gurara Fuli

Raga sammote Fuli

Xaadisaanchudoorantino xallibixxille sammote qacceenni amadisiisanno.

Bido

Raga Sammote Fuli

Raga Qiniitira Fuli

Xaadisaanchudoorantino xallibixxille qiniiti qacceenni amadisiisanno.

Bido

Raga Qiniitira Fuli

Raga Lekkaallira Fuli

Xaadisaanchudoorantino xallibixxille lekkaallira qacceenni amadisiisanno.

Bido

Raga lekkaallira Fuli

Xalli bixxillete fiixooma

Uduunnichu bikka soorratto yannara dooramino xallibixxillete fiixoomu darga taashshanno.

Bido

Xalli bixxillete fiixooma

Xalli Bixxillete haawiitote Guraanni

WUduunnichu bikka sorramme yannara, xaa xallibixxille uduunnichoho gura qaccera qixxisante gattanno.

Bido

Xalli Bixxillete haawiitote Guraanni

Xalli Bixxillete haawiitote Mereeroho

WUduunnichu bikka sorramme yannara, xaa xallibixxille uduunnichoho mereeri qaccera qixxisante gattanno.

Bido

Xalli Bixxillete haawiitote Mereeroho

Xalli Bixxillete haawiitote Qiniiteenni

WUduunnichu bikka sorramme yannara, xaa xallibixxille uduunnichoho qiniiti qaccera qixxisante gattanno.

Bido

Xalli Bixxillete haawiitote Qiniiteenni

Xalli Bixxillete hossimmate sammote

WUduunnichu bikka sorramme yannara, xaa xallibixxille uduunnichoho sammote qaccera qixxisante gattanno.

Bido

Xalli Bixxillete hossimmate sammote

Xalli Bixxillete hossimmate Mereeroho

WUduunnichu bikka sorramme yannara, xaa xallibixxille uduunnichoho hossimmate qaccera qixxisante gattanno.

Bido

Xalli Bixxillete hossimmate Mereroho

Xalli Bixxillete hossimmate Lekkaallo

WUduunnichu bikka sorramme yannara, xaa xallibixxille uduunnichoho lekkaalli qaccera qixxisante gattanno.

Bido

Xalli Bixxillete hossimmate Lekkaallo

Please support us!