Gara

Suude, ofolla woy dooramino uduunnichi(s)wo'ma soorranno.

Bido

Transformations (LibreOffice Draw only)

To open the Transformations toolbar, choose View - Toolbars - Transformations. In LibreOffice Draw, you can also click the arrow next to the Transformations icon on the Standard bar.

Doyiissi

Dooramino 2D uduunne(s) hellichote bixxille gaangaawira doyissanno. Doyiissate hasirootto ragi giddo uduunnichunniha cawete kasa goshooshi. Uduunnicho doyissate, Doyiissate hasirootto ragi giddo uduunnichunniha mereeri kasa goshooshi.

Mitte mittenti isilaade mitte calla helliichote bixxille afidhino. Helliichote bixxille uduunnichu mereerira harisate uduunnicho lameegge-kisi. Qolteno helliichote bixxille leellishalbu aana haaroo ofollawa goshoosha dandaatto, nna aanchite uduunnicho doyiissi.

Qaagishshu Bido

3D uduunnichira ledantino gaamo doorittoro, 3D uduunnichi callu dowaanno. 3D uduunnicho doyisa didandaatto, hakunninni, mereeri kassa goshooshatenni iso X nna Y gede doyissa dandaatto.


Bido

Doyiissi

Galchi

Isilaadete aana ayee darga goshoosha dandaattoha dooramino uduunnicho(s) galchate xuruuri gaangaawira galchanno. Uduunnicho galchate uduunnicho(s) kasa galchate xuruuri aanaanni goshooshi. Galchamino xuruuri ofolla soorrate, bixxilluwasinni mitte haaroo ofollara goshooshi.

Bido

Galchi

3D Giddo Doyiishshu Uduunnicho

Uduunnicho(s) sayimetirete xuruuri gaangaawira dooramino 2D uduunnicho(s) 3D uduunnichira woleessanno.

Woleessamino uduunnichi suude soorrate sayimetirete xuruura haaroo ofollara goshooshi. Sayimetirete xuruuri ofolla soorrate, goofimarchu bixxilluwasi giddonni mitte goshooshi. Uduunnicho 3D ra woleessate kisi.

Bido

3D Doyiishshu Uduunnichi giddo

Doyichote giddo qineessi (akeekisa)

Dooramino uduunnicho hedote doyiicho gaangaawira xallatenni shokkishanno, nna aane lexxanno. Dooramino uduunnichi kasa shokkishate goshooshi. dooramino uduunnichi batinye midaadda woy or kaimu gonbo ikka hoogiro, uduunnicho gonbote soorrate shokkishate dandaate albaanni woyyeessi.

Bido

Doyichote giddo qineessi (akeekisa)

Doyichote giddo qineessi (goxisi)

Dooramino uduunnicho hedote doyiicho gaangaawira xallatenni shokkishanno. Dooramino uduunnichi kasa shokkishate goshooshi. dooramino uduunnichi batinye midaadda woy or kaimu gonbo ikka hoogiro, uduunnicho gonbote soorrate shokkishate dandaate albaanni woyyeessi.

Bido

Doyichote giddo qineessi (goxisi)

Shokkishi

Dooramino uduunnichi kassata suude soorrate goshooshi. dooramino uduunnichi batinye midaadda woy or kaimu gonbo ikka hoogiro, uduunnicho gonbote soorrate shokkishate dandaate albaanni woyyeessi.

Bido

Shokkishi

Reqecciimma

Dooramino uduunnichira reqecciimma suuti kuulshu loosiisanno. Reqecciimu xuruuri bullabikka, kolshu kasinni 0% reqeccimma nna waajju kasi 100% reqeccimma riqiwanno.

Reqeccimma suuti kuulshi raga soorrate waajjo kasa goshooshi. Suuti kuulshi hojja soorrate kolshsho kasa goshooshi. Qolteno kuullate bulla bikka hornyuwa soorrate Kuulu Gaxiwiinni kassate aana goshoosha woy wora dandaatto.

Qaagishshu Bido

Kuulu Gaxaleellate, Illacha - uduunnigaxubba - Kuulu Gaxadoori.


Bido

Reqeccimma

Suuti kuulsha

Dooramino uduunnichiha suuti kuulshu wo'mille soorranno. Tini hajajoSuudishshu - Dargugiddo dooramino uduunnichirasuuti kuulshu loosamiro calla leellanno. Suuti kuulshu raga woy hojja soorrate suuti kuulshu xuruuri kassa goshooshi. Qolteno kuullaho suuti kuulshunnita goofimarchu bixxilluwa soorrate Kuulu Gaxiwiinni kassate aana goshoosha woy wora dandaatto.

Qaagishshu Bido

Kuulu Gaxaleellate, Illacha - uduunnigaxubba - Kuulu Gaxadoori.


Bido

Suuti kuulsha

Please support us!