Transformations

Suude, ofolla woy dooramino uduunnichi(s)wo'ma soorranno.

Tene hajajo injeesate...

Choose View - Toolbars - Transformations.


Doyiissi

Dooramino 2D uduunne(s) hellichote bixxille gaangaawira doyissanno. Doyiissate hasirootto ragi giddo uduunnichunniha cawete kasa goshooshi. Uduunnicho doyissate, Doyiissate hasirootto ragi giddo uduunnichunniha mereeri kasa goshooshi.

Mitte mittenti isilaade mitte calla helliichote bixxille afidhino. Helliichote bixxille uduunnichu mereerira harisate uduunnicho lameegge-kisi. Qolteno helliichote bixxille leellishalbu aana haaroo ofollawa goshoosha dandaatto, nna aanchite uduunnicho doyiissi.

note

3D uduunnichira ledantino gaamo doorittoro, 3D uduunnichi callu dowaanno. 3D uduunnicho doyisa didandaatto, hakunninni, mereeri kassa goshooshatenni iso X nna Y gede doyissa dandaatto.


Icon Rotate

Doyiissi

Galchi

Isilaadete aana ayee darga goshoosha dandaattoha dooramino uduunnicho(s) galchate xuruuri gaangaawira galchanno. Uduunnicho galchate uduunnicho(s) kasa galchate xuruuri aanaanni goshooshi. Galchamino xuruuri ofolla soorrate, bixxilluwasinni mitte haaroo ofollara goshooshi.

Icon Flip

Galchi

3D Giddo Doyiishshu Uduunnicho

Uduunnicho(s) sayimetirete xuruuri gaangaawira dooramino 2D uduunnicho(s) 3D uduunnichira woleessanno.

Woleessamino uduunnichi suude soorrate sayimetirete xuruura haaroo ofollara goshooshi. Sayimetirete xuruuri ofolla soorrate, goofimarchu bixxilluwasi giddonni mitte goshooshi. Uduunnicho 3D ra woleessate kisi.

Icon In 3D rotation object

3D Doyiishshu Uduunnichi giddo

Doyichote giddo qineessi (akeekisa)

Dooramino uduunnicho hedote doyiicho gaangaawira xallatenni shokkishanno, nna aane lexxanno. Dooramino uduunnichi kasa shokkishate goshooshi. dooramino uduunnichi batinye midaadda woy or kaimu gonbo ikka hoogiro, uduunnicho gonbote soorrate shokkishate dandaate albaanni woyyeessi.

Icon Set in circle

Doyichote giddo qineessi (akeekisa)

Doyichote giddo qineessi (goxisi)

Dooramino uduunnicho hedote doyiicho gaangaawira xallatenni shokkishanno. Dooramino uduunnichi kasa shokkishate goshooshi. dooramino uduunnichi batinye midaadda woy or kaimu gonbo ikka hoogiro, uduunnicho gonbote soorrate shokkishate dandaate albaanni woyyeessi.

Icon Set to circle

Doyichote giddo qineessi (goxisi)

Shokkishi

Dooramino uduunnichi kassata suude soorrate goshooshi. dooramino uduunnichi batinye midaadda woy or kaimu gonbo ikka hoogiro, uduunnicho gonbote soorrate shokkishate dandaate albaanni woyyeessi.

Icon Distort

Shokkishi

Reqecciimma

Dooramino uduunnichira reqecciimma suuti kuulshu loosiisanno. Reqecciimu xuruuri bullabikka, kolshu kasinni 0% reqeccimma nna waajju kasi 100% reqeccimma riqiwanno.

Drag the white handle to change the direction of the transparency gradient. Drag the black handle to change the length of the gradient. You can also drag and drop colors onto the handles from the Color Bar to change their grayscale values.

note

To display the Color Bar, choose View - Color Bar.


Icon Transparency

Reqeccimma

Suuti kuulsha

Modifies the gradient fill of the selected object. This command is only available if you applied a gradient to the selected object in Format - Area. Drag the handles of the gradient line to change the direction of the gradient or the length of the gradient. You can also drag and drop colors onto the handles from the Color Bar to change the color of the gradient endpoints.

note

To display the Color Bar, choose View - Color Bar.


Icon Gradient

Suuti kuulsha

Please support us!