Yanna

Isilaade umi-loosaanchinni leellate balaxe yannate geeshsha ea aantanno isilaade luphissanno. Tini dooro umi-loosaanchi reekkora calla leellitanno.

Please support us!