Mojule muccisi

Tene hajajo injeesate...

Choose - Language Settings - Writing Aids,
in the Available language modules list, select one of the language modules and then click Edit.


Doorubba

Doorantino mojulera afuubba shiqino fidalshsha, hawiiccisha nna xaadi gurcho borqaalla cinaancho-mojulla badanno. Cinaancho-mojulla bayireenyu garinni diranno.

  1. Afuubba Afuu dirtowiinni dooranno.

  2. Baala mojulla hakko afiira baqisantino fidalshshu, Hawiiccishu nna xaadigurchu borqaalla hundaanni baala mojulla malaatisi.

  3. Mittu dargira mittu aleenni cinaancho-mojulla afiratto geeshsha, cinaancho-mojulla xaadi gurchu borqaalla nna fidalshshaho dirtote aantensa garinni loosantanno. Aantensa Alira Hari nna Worora Hari ilkuwa horoonsidhe soorra dandaatto.

  4. Hawiiccishshu hundaanni mitte calla cinaancho-mojule baqisama noose.

Afoo

Mojulete afoo badanno.

LibreOfficeGiddo baalu afuu doorshubba barera, aanannohu leellanno:

Hakko afiira fidalishu buuxo baqisanturo borangichu giddo afuu eo buuxote malaate afidhino.

Alira hari

Mittu deerrinni dirtote saaxine giddo doorantino mojulera balaxishsha ledanno.

Worora hari

Mittu deerrinni dirtote saaxine giddo doorantino mojulera balaxishsha ajishanno.

Badhiido

Dirtote saaxine giddo xaa soorro gaabbate kowiicho kisi.

Please support us!